Artikel 1

Print this page

 

1. De Leden geven uitvoering aan de bepalingen van deze Overeenkomst. De Leden kunnen, maar zijn niet verplicht, in hun nationale wetgeving een uitgebreidere bescherming toepassen dan in deze Overeenkomst is vereist, mits deze bescherming niet in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst. Het staat de Leden vrij de passende methode voor toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen.


2. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder “intellectuele eigendom” verstaan alle categorieën intellectuele eigendom die worden genoemd in Deel II, Titels 1 tot en met 7.


3. De Leden kennen de in deze Overeenkomst voorziene behandeling toe aan de onderdanen van andere Leden [1]. Met betrekking tot de desbetreffende intellectuele eigendom wordt onder onderdanen van andere Leden verstaan de natuurlijke personen of rechtspersonen die zouden voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor de bescherming voorzien in het Verdrag van Parijs (1967), de Berner Conventie (1971), het Verdrag van Rome en het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen, als alle Leden van de WTO partij bij die verdragen zouden zijn [2]. Een Lid dat gebruik maakt van de mogelijkheden bepaald in artikel 5, derde lid, of artikel 6, tweede lid, van het Verdrag van Rome dient een kennisgeving als voorzien in die bepalingen te richten aan de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

[1] Wanneer in deze Overeenkomst wordt verwezen naar „onderdanen” worden deze, in het geval van een afzonderlijk douanegebied dat Lid is van de WTO, geacht te zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in dat douanegebied zijn gevestigd of aldaar een echte en daadwerkelijke industriële of commerciële vestiging hebben.

[2] In deze Overeenkomst wordt onder „Verdrag van Parijs” verstaan het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom; onder „Verdrag van Parijs (1967)” wordt verstaan de Akte van Stockholm bij dit Verdrag van 14 juli 1967. Onder „Berner Conventie” wordt verstaan de Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst; onder „Berner Conventie (1971)” wordt verstaan de Akte van Parijs bij deze Conventie van 24 juli 1971. Onder „Verdrag van Rome” wordt verstaan het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, aangenomen te Rome op 26 oktober 1961. Onder „Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen” (IPIC-Verdrag) wordt verstaan het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen, aangenomen te Washington op 26 mei 1989. Onder „WTO-Overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst tot oprichting van de WTO.