Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De partijen in procedures worden aangeduid met hun naam, adres en e-mailadres indien de betrokken partij een e-mailadres gebruikt.

 

2. Een natuurlijke persoon wordt aangeduid met zijn familienaam en voornamen. Een rechtspersoon, vennootschap of onderneming wordt aangeduid met zijn (haar) officiële aanduiding die in de desbetreffende lidstaat of het desbetreffende derde land is geregistreerd.

 

3. Adressen moeten alle relevante administratieve gegevens bevatten, met inbegrip van de naam van de staat waar de partij in de procedure haar woonplaats, haar plaats van vestiging of een vaste inrichting heeft. Er wordt bij voorkeur voor elke partij slechts één adres opgegeven; wanneer meer adressen worden opgegeven, wordt slechts het eerst vermelde adres in aanmerking genomen, tenzij de partij op een van de andere adressen domicilie kiest.

De voorzitter van het Bureau stelt de nadere voorschriften met betrekking tot het adres vast, waaronder relevante voorschriften betreffende datacommunicatieverbindingen.

 

4. Wanneer een partij in de procedure een rechtspersoon is, moeten ook de naam en het adres worden opgegeven van de natuurlijke persoon die krachtens de toepasselijke nationale wetgeving deze partij wettelijk vertegenwoordigt. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op deze natuurlijke persoon.

Het Bureau kan afwijkingen van de eerste alinea toestaan.

 

5. Wanneer de Commissie of een lidstaat partij in procedures is, stelt zij (hij) een vertegenwoordiger aan voor elke procedure waaraan zij (hij) deelneemt.