Artikel 24

Print this page

  weegschaal.png

 

Overeenkomstig artikel 55, lid 3, van de basisverordening doet het Bureau met betrekking tot het ras een exemplaar van de volgende stukken via elektronische weg aan het onderzoeksbureau toekomen:

a) het aanvraagformulier, de technische vragenlijst en alle andere door de aanvrager ingediende bescheiden met de voor de uitvoering van het technische onderzoek noodzakelijke informatie;

b) de door de aanvrager overeenkomstig artikel 86 van deze verordening ingevulde formulieren;

c) de bescheiden betreffende een bezwaar dat op de bewering is gebaseerd dat niet aan de voorwaarden van de artikelen 7, 8 en 9 van de basisverordening is voldaan.