Artikel 57

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De door een partij in de procedure ingediende stukken worden per post toegezonden, persoonlijk bezorgd of via elektronische middelen doorgegeven.

De voorzitter van het Bureau stelt de nadere voorschriften betreffende indiening langs elektronische weg vast.

 

2. Als datum van ontvangst van een door een partij in de procedure ingediend stuk geldt de datum waarop dit stuk daadwerkelijk ten kantore van het Bureau of, in het geval van een elektronisch ingediend stuk, elektronisch bij het Bureau inkomt.

 

3. Met uitzondering van bijlagen moet elk stuk dat door een partij in de procedure wordt ingediend, door haar of haar vertegenwoordiger voor de procedure zijn ondertekend.

 

Indien een stuk via elektronische weg bij het Bureau, is ingediend, worden de aanduiding van de naam van de afzender en de elektronische authenticatie, bestaande uit het succesvol invoeren van een login en paswoord, als gelijkwaardig beschouwd aan de handtekening.

 

4. Wanneer een stuk niet op regelmatige wijze is ondertekend of onvolledig of onleesbaar is, of indien het Bureau redenen heeft om aan de nauwkeurigheid van het stuk te twijfelen, stelt het Bureau de afzender daarvan in kennis en verzoekt het hem, binnen een termijn van één maand, het overeenkomstig lid 3 ondertekende origineel in te dienen of een afschrift van het origineel opnieuw toe te zenden.

 

Wanneer binnen de gestelde termijn aan het verzoek wordt voldaan, geldt als datum van ontvangst van het ondertekende stuk of het afschrift van het opnieuw toegezonden stuk de datum van ontvangst van het eerste stuk. Indien binnen de gestelde termijn niet aan het verzoek wordt voldaan, wordt het stuk als niet ontvangen beschouwd.

 

5. Stukken die door een partij in de procedure zijn ingediend, moeten via elektronische weg of op papier aan de andere partijen en aan het betrokken onderzoeksbureau worden meegedeeld.

 

In het geval van indiening op papier worden stukken in verband met de procedure met twee of meer aanvragen van een communautair kwekersrecht of van een licentie in een toereikend aantal exemplaren ingediend. Wanneer er exemplaren te kort zijn, wordt op kosten van de betrokken partij voor extra exemplaren gezorgd.