Artikel 74

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer aan het Bureau wordt meegedeeld dat een vertegenwoordiger voor de procedure is aangesteld, moet binnen de door het Bureau vastgestelde termijn een bewijs van volmacht bij het Bureau worden ingediend dat aan het dossier wordt toegevoegd, tenzij anders wordt bepaald. Wanneer het bewijs van volmacht niet tijdig wordt ingediend, worden de door de vertegenwoordiger verrichte procedurehandelingen geacht niet te zijn verricht.

 

2. Er kan een volmacht voor een of meer procedures worden verstrekt. Er kan ook een algemene volmacht worden verstrekt om in alle procedures waarin de volmachtgever partij is, als zijn vertegenwoordiger op te treden. In dit geval volstaat het dat het bewijs van volmacht in één exemplaar wordt ingediend.

 

3. De voorzitter van het Bureau kan bepalen welke gegevens het bewijs van volmacht, met inbegrip van de in lid 2 bedoelde algemene volmacht, moet bevatten en daarvoor kosteloos formulieren ter beschikking te stellen.

 

4. De inschrijving van een vertegenwoordiger voor de procedure in het register van de aanvragen tot verlening van communautaire kwekersrechten wordt doorgehaald:
a) in geval van overlijden of handelingsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger voor de procedure;
b) wanneer de vertegenwoordiger voor de procedure niet langer gedomicilieerd is in de Europese Unie of wanneer zijn zetel of vestiging zich niet langer in de Europese Unie bevindt;
c) wanneer de vertegenwoordiger voor de procedure niet langer door de partij in de procedure is aangesteld en de partij het Bureau daarvan dienovereenkomstig in kennis heeft gesteld.