Artikel 73

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer een vertegenwoordiger voor de procedure wordt aangesteld, moet dit aan het Bureau worden meegedeeld. In deze mededeling moeten de naam en het adres van de vertegenwoordiger worden vermeld; artikel 2, leden 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing.

 

2. Onverminderd artikel 2, lid 4, moet, wanneer de vertegenwoordiger een werknemer van de betrokken partij is, dit eveneens in de in lid 1 bedoelde mededeling worden vermeld. Een door een partij overeenkomstig artikel 82 van de basisverordening aan te stellen vertegenwoordiger mag geen werknemer van haar zijn.

 

3. Wanneer niet aan de leden 1 en 2 is voldaan, wordt de mededeling geacht niet te zijn ontvangen.

 

4. Wanneer een vertegenwoordiger ophoudt vertegenwoordiger te zijn, wordt hij nog als zodanig beschouwd, totdat aan het Bureau wordt meegedeeld dat zijn volmacht is beëindigd. Tenzij in de volmacht anders is bepaald, eindigt deze echter ten aanzien van het Bureau bij het overlijden van de volmachtgever.

 

5. Twee of meer partijen in de procedure die gezamenlijk handelen stellen één vertegenwoordiger voor de procedure aan en stellen het Bureau hiervan in kennis. Indien zij niet aan het Bureau hebben meegedeeld dat een vertegenwoordiger is aangesteld, wordt de partij die in de aanvraag van een communautair kwekersrecht, in het verzoek om een door het Bureau te verlenen licentie of in het bezwaarschrift als eerste wordt genoemd, geacht als vertegenwoordiger van de andere partij of partijen te zijn aangesteld.

 

6. Lid 5 is van toepassing wanneer in de loop van de procedure een communautair kwekersrecht aan meer dan één persoon wordt overgedragen en die personen meer dan één vertegenwoordiger voor de procedure hebben aangesteld.