Artikel 83

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  Alle stukken betreffende een procedure worden in elektronisch formaat in een elektronisch genummerd dossier bewaard, met uitzondering van de stukken betreffende de verschoning of wraking van leden van de Kamer van beroep of personeelsleden van het Bureau of van het betrokken onderzoeksbureau, die afzonderlijk worden bewaard.

 

2.  Het Bureau bewaart een elektronisch exemplaar van het in lid 1 bedoelde dossier („het archiefexemplaar”) dat als het authentieke, complete exemplaar van het dossier geldt. De onderzoeksbureaus bewaren een exemplaar van de stukken betreffende procedures („het onderzoeksexemplaar”).

 

3. De door de partijen in de procedure ingediende originelen, waarop elektronische bestanden gebaseerd zijn, kunnen na een bepaalde termijn volgende op hun ontvangst door het Bureau worden vernietigd.

 

4. De voorzitter van het Bureau stelt nadere voorschriften vast inzake de vorm van de te bewaren dossiers, de bewaringstermijn van de dossiers en de in lid 3 bedoelde termijn.