Artikel 82

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De registers kunnen ten kantore van het Bureau door het publiek worden ingezien. Toegang tot de registers en de aldaar gedeponeerde stukken wordt verleend overeenkomstig dezelfde voorwaarden die gelden voor de toegang tot documenten in het bezit van het Bureau in de zin van artikel 84.

 

2. Inzage van de registers ter plaatse is kosteloos. Voor de vervaardiging en afgifte van uittreksels uit de registers waarvoor andere vormen van gegevensbehandeling nodig zijn dan slechts de reproductie van een stuk of delen daarvan, wordt een vergoeding betaald.

 

3. De voorzitter van het Bureau kan voorzien in de mogelijkheid van openbare inzage van de registers ten kantore van de nationale organen of de diensten, betrokken bij de uitvoering van bepaalde taken, bedoeld in artikel 30, lid 4, van de basisverordening.