Artikel 81

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer een aangevraagd of verleend communautair kwekersrecht in een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure is betrokken, wordt dit op verzoek van de bevoegde nationale instantie kosteloos in het register van de aanvragen tot verlening van communautaire kwekersrechten, respectievelijk het register van communautaire kwekersrechten ingeschreven. Deze inschrijving wordt ook op verzoek van de bevoegde nationale instantie doorgehaald; de inschrijving en doorhaling zijn in dit geval kosteloos.

 

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op de instelling van vorderingen als bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de basisverordening, en de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen over deze vorderingen, of de beëindiging van de desbetreffende procedures op een andere wijze.

 

3. In het geval van een identificatie van rassen als respectievelijk oorspronkelijk of hoofdzakelijk afgeleid, kunnen de partijen in de procedure gezamenlijk of afzonderlijk een verzoek om inschrijving indienen. Wanneer slechts één partij in een procedure een verzoek indient, moeten daarbij de bewijsstukken inzake de in artikel 87, lid 2, onder h), van de basisverordening bedoelde elementen worden gevoegd, ter vervanging van het verzoek van de andere partij. Deze bewijsstukken omvatten de identificatie van de betrokken rassen als zijnde oorspronkelijk en in hoofdzaak afgeleid, alsook de onbetwistbare erkenning van de andere partij van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing.

 

4. Bij een verzoek om inschrijving van een exclusieve contractuele licentie of van de vestiging van een zekerheidsrecht of een zakelijk recht op een communautair kwekersrecht moeten voldoende bewijsstukken worden gevoegd.