Considerans

Print this page

  weegschaal.png

 

Verordening (EG) nr. 874/2009 van de Commissie van 17 september 2009

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad wat betreft de procedures voor het Communautair Bureau voor plantenrassen

(herschikking)

 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht [1], en met name op artikel 114,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1) Verordening (EG) nr. 1239/95 van de Commissie van 31 mei 1995 houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad, betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor plantenrassen [2] is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd [3]. Aangezien nieuwe wijzigingen nodig zijn, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van deze verordening te worden overgegaan.

 

(2) Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad ("de basisverordening") voert een nieuw communautair stelsel van kwekersrechten in die in de gehele Gemeenschap gelden.

 

(3) Dat stelsel moet op doeltreffende wijze worden toegepast door het Communautair Bureau voor Plantenrassen ("het Bureau"), dat voor de uitvoering van het technische onderzoek van de plantenrassen door onderzoeksbureaus wordt bijgestaan en een beroep kan doen op nationale organen die met dat doel met bepaalde taken worden belast, of op eigen diensten die met dat doel worden opgericht. Het is noodzakelijk de betrekkingen tussen het Bureau, zijn eigen diensten, de onderzoeksbureaus en de nationale organen te regelen.

 

(4) Het Bureau moet de onderzoeksbureaus een vergoeding voor het uitvoeren van het technische onderzoek op basis van volledige terugbetaling van de werkelijke kosten betalen. De raad van bestuur moet op eenvormige wijze methoden ter berekening van de kosten vaststellen.

 

(5) Tegen de beslissingen van het Bureau kan beroep worden ingesteld bij de Kamer van beroep. Er moeten voorschriften voor de procedures van de Kamer van beroep worden vastgesteld. De raad van bestuur kan, zo nodig, meer Kamers van beroep oprichten.

 

(6) Onderzoeksverslagen die worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van een lidstaat of van een derde land dat lid is van de Internationale Unie ter bescherming van kweekproducten (UPOV) moeten als voldoende grondslag voor een beslissing worden aangemerkt.

 

(7) Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor de indiening van aanvragen, bezwaarschriften en beroepen en de betekening door het Bureau van stukken moet worden toegestaan. Bovendien moet het Bureau de mogelijkheid worden geboden om certificaten voor communautaire kwekersrechten in elektronische vorm af te geven. De bekendmaking van informatie betreffende communautaire kwekersrechten moet eveneens met behulp van elektronische middelen mogelijk worden gemaakt. Ten slotte moet de elektronische archivering van dossiers betreffende procedures worden toegestaan.

 

(8) De voorzitter van het Bureau moet de bevoegdheid worden verleend om alle noodzakelijke voorschriften ten aanzien van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie of archivering vast te stellen.

 

(9) In de artikelen 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 en 100 van de basisverordening is reeds uitdrukkelijk bepaald dat uitvoeringsbepalingen moeten of kunnen worden vastgesteld. Ook in andere gevallen moeten uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld wanneer zulks voor de duidelijkheid nodig is.

 

(10) In de voorschriften betreffende de inschrijvingen in de registers moet worden bepaald op welk ogenblik de overdracht van een communautair kwekersrecht of van de aanspraak op een communautair kwekersrecht van kracht wordt.

 

(11) De raad van bestuur van het Communautair Bureau voor plantenrassen is

geraadpleegd.

 

(12) De voorschriften van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor kwekersrechten,

 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: