Alle artikelen

Print this page

Artikel 1 - De partijen in de procedure

 

Artikel 2 - Aanduiding van de partijen in de procedure

 

Artikel 3 - Talen van de partijen in de procedure

 

Artikel 4 - Talen tijdens de mondelinge behandeling en bij de bewijsvoering

 

Artikel 5 - Vertaling van stukken van de partijen in de procedure

Artikel 6 - Kwalificaties van de leden van de comités 

 

Artikel 7 - Beslissingen van de comités 

 

Artikel 8 - Bevoegdheden van individuele leden van de comités 

 

Artikel 9 - Taak van de voorzitter 

 

Artikel 10 - Raadplegingen

Artikel 11 - De Kamers van beroep

 

Artikel 12 - De griffie van de Kamers van beroep

Artikel 13 - Aanwijzing van een onderzoeksbureau overeenkomstig artikel 55, lid 1, van de basisverordening

 

Artikel 14 - Aanwijzing van een onderzoeksbureau overeenkomstig artikel 55, lid 2, van de basisverordening

 

Artikel 15 - Uitvoering van de aanwijzing

Artikel 16 - Indiening van de aanvraag

 

Artikel 17 - Ontvangst van de aanvraag

 

Artikel 18 - De vereisten van artikel 50, lid 1, van de basisverordening

 

Artikel 19 - De vereisten van artikel 50, lid 2, van de basisverordening

 

Artikel 20 - Beroep op voorrang

 

Artikel 21 - Aanspraak op een communautair kwekersrecht tijdens de procedure

Artikel 22 - Besluit inzake testrichtsnoeren

 

Artikel 23 - Machtiging van de voorzitter van het Bureau

 

Artikel 24 - Door het Bureau aan het onderzoeksbureau te verstrekken informatie

 

Artikel 25 - Samenwerking tussen het Bureau en het onderzoeksbureau

 

Artikel 26 - Vorm van het onderzoeksverslag

 

Artikel 27 - Andere onderzoeksverslagen

Artikel 28 - Voorstel voor een rasbenaming

 

Artikel 29 - Onderzoek van het voorstel

 

Artikel 30 - Richtsnoeren inzake rasbenamingen

Artikel 31 - Indiening van een bezwaarschrift

 

Artikel 32 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar

Artikel 33 - Verplichtingen van de houder uit hoofde van artikel 64, lid 3, van de basisverordening

 

Artikel 34 - Technische controle van het beschermde ras

 

Artikel 35 - Ander voor de technische controle te gebruiken materiaal

 

Artikel 36 - Wijziging van de rasbenaming

Artikel 37 - Verzoek om een dwanglicentie

 

Artikel 38 - Onderzoek van het verzoek om een dwanglicentie

 

Artikel 39 - Houderschap van een communautair kwekersrecht tijdens de procedure

 

Artikel 40 - Inhoud van de beslissing op het verzoek om een dwanglicentie

 

Artikel 41 - Verlening van een dwanglicentie

 

Artikel 42 - Voorwaarden ten aanzien van de persoon aan wie een dwanglicentie wordt verleend 

 

Artikel 43 - Categorie van personen die aan specifieke eisen overeenkomstig artikel 29, lid 2, van de basisverordening voldoen

Artikel 44 - Licenties overeenkomstig artikel 100, lid 2, van de basisverordening

Artikel 45 - Inhoud van het beroepschrift

 

Artikel 46 - Ontvangst van het beroepschrift

 

Artikel 47 - Deelneming als partij in de beroepsprocedure

 

Artikel 48 - Taken van het Bureau

 

Artikel 49 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep

 

Artikel 50 - Mondelinge behandeling

 

Artikel 51 - Onderzoek van het beroep

 

Artikel 52 - Beslissing op het beroep

Artikel 53 - Beslissingen

 

Artikel 54 - Certificaat voor het communautaire kwekersrecht

 

Artikel 55 - Kennisgevingen en mededelingen

 

Artikel 56 - Het recht om te worden gehoord

 

Artikel 57 - Door de partijen in de procedure ingediende stukken

 

Artikel 58 - Bewijsstukken

Artikel 59 - Oproeping voor de mondelinge behandeling

 

Artikel 60 - Bewijsvoering

 

Artikel 61 - Aanwijzing van deskundigen

 

Artikel 62 - Kosten van de bewijsvoering

 

Artikel 63 - Verslag van de mondelinge behandeling en de bewijsvoering 

Artikel 64 - Algemene bepalingen betreffende de betekening

 

Artikel 65 - Betekening per post

 

Artikel 66 - Betekening door terhandstelling

 

Artikel 67 - Betekening door middel van een bericht in een periodieke publicatie

 

Artikel 68 - Onregelmatigheden bij de betekening 

Artikel 69 - Berekening van de termijnen

 

Artikel 70 - Duur van de termijnen

 

Artikel 71 - Verlenging van de termijnen

 

Artikel 72 - Onderbreking van de procedure

Artikel 73 - Aanstelling van een vertegenwoordiger voor de procedure

 

Artikel 74 - Bewijs van volmacht van de vertegenwoordiger voor de procedure

Artikel 75 - Verdeling van de kosten

 

Artikel 76 - Vaststelling van de kosten

 

Artikel 77 - Kostenregeling

Artikel 78 - In de registers in te schrijven gegevens betreffende procedures en communautaire kwekersrechten

 

Artikel 79 - Inschrijving van de overdracht van een communautair kwekersrecht

 

Artikel 80 - Algemene voorwaarden betreffende inschrijvingen in de registers

 

Artikel 81 - Voorwaarden betreffende bijzondere inschrijvingen in de registers

 

Artikel 82 - Openbare inzage van de registers

Artikel 83 - Bewaring van dossiers

 

Artikel 84 - Toegang tot de documenten die bij het Bureau berusten

 

Artikel 85 - Inspectie van de teelt van de rassen

 

Artikel 86 - Vertrouwelijke informatie 

Artikel 87 - Mededelingenblad 

 

Artikel 88 - Bekendmaking van verzoeken om door het Bureau te verlenen licenties en de beslissingen over die verzoeken

 

Artikel 89 - Bekendmaking van beroepen en de beslissingen daarop 

Artikel 90 - Verstrekking van informatie 

 

Artikel 91 - Inzage van dossiers door of door tussenkomst van een rechterlijke instantie of openbaar ministerie van een lidstaat 

 

Artikel 92 - Procedure inzake verzoeken om rechtshulp 

Artikel 93 - Verordening (EG) nr. 1239/95 wordt ingetrokken.

 

Artikel 94 - Inwerkingtreding

 

BIJLAGE I

 

BIJLAGE II

 

BIJLAGE III