Artikel 22

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De raad van bestuur stelt op voorstel van de voorzitter van het Bureau een besluit inzake testrichtsnoeren vast. De datum van het besluit en de soort of soorten waarop het betrekking heeft, worden in het in artikel 87 bedoelde Mededelingenblad bekendgemaakt.

 

2. Bij gebreke van een besluit van de raad van bestuur inzake testrichtsnoeren kan de voorzitter van het Bureau dienaangaande een voorlopig besluit vaststellen. Het voorlopige besluit treedt buiten werking op de datum waarop de raad van bestuur zijn besluit vaststelt. Wanneer het voorlopige besluit van de voorzitter van het Bureau afwijkt van het besluit van de raad van bestuur, heeft dit geen gevolgen voor een technisch onderzoek dat is begonnen voordat de raad van bestuur zijn besluit vaststelt. De raad van bestuur mag anders beslissen, indien de omstandigheden zulks vereisen.

 

3. Bij gebreke van een besluit van de raad van bestuur of van een voorlopig besluit van de voorzitter van het Bureau, als bedoeld in lid 2, inzake door het Bureau vastgestelde testrichtsnoeren, zijn de richtsnoeren per geslacht en soort van de UPOV van toepassing. Bij gebreke van dergelijke richtsnoeren kunnen de nationale richtsnoeren worden gebruikt die door een bevoegde autoriteit belast met het technisch onderzoek van een plantenras zijn ontwikkeld, op voorwaarde dat de voorzitter van het Bureau met dit gebruik instemt. De bevoegde autoriteit legt deze richtsnoeren voor aan het Bureau en het Bureau maakt ze bekend op zijn website.