Artikel 52

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Binnen drie maanden na de afsluiting van de mondelinge behandeling worden de partijen in de beroepsprocedure op een van de in artikel 64, lid 3, voorziene wijzen schriftelijk van de beslissing op het beroep in kennis gesteld.

 

2. De schriftelijke beslissing wordt door de voorzitter van de Kamer van beroep en de overeenkomstig artikel 48, lid 1, aangewezen rapporteur ondertekend. De beslissing moet bevatten:

a) de vermelding dat zij door de Kamer van beroep is genomen;
b) de datum waarop zij is genomen;
c) de namen van de voorzitter en de andere leden van de Kamer van beroep, die aan de beroepsprocedure hebben deelgenomen;
d) de namen van de partijen in de beroepsprocedure en hun vertegenwoordigers voor de procedure;
e) een uiteenzetting van het onderwerp van het beroep;
f) een samenvatting van de feiten;
g) de gronden van de beslissing;
h) de uitspraak van de Kamer van beroep, met in voorkomend geval een beslissing inzake de verdeling van de kosten of de terugbetaling van rechten.

 

3. De schriftelijke beslissing van de Kamer van beroep gaat vergezeld van de mededeling dat verder beroep kan worden ingesteld; in deze mededeling wordt vermeld binnen welke termijn dit moet geschieden. De partijen in de beroepsprocedure kunnen zich niet op het achterwege blijven van deze mededeling beroepen.