Artikel 64

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De betekening van stukken door het Bureau aan een partij in een procedure voor het Bureau geschiedt in de vorm van een elektronisch document, een niet voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan, een afdruk of het originele document. De betekening van door andere partijen in de procedure ingediende stukken kan geschieden in de vorm van niet voor eensluidend gewaarmerkte afschriften.

 

2. Wanneer een of meer partijen in de procedure een vertegenwoordiger voor de procedure hebben aangewezen, geschiedt de betekening overeenkomstig lid 1 aan deze laatste.

 

3. De betekening geschiedt op een van de volgende wijzen:

a) via elektronische of andere technische middelen overeenkomstig artikel 64 bis;
b) per post overeenkomstig artikel 65;
c) door terhandstelling overeenkomstig artikel 66;
d) door middel van een bericht in een periodieke publicatie overeenkomstig artikel 67.

 

4. De betekening van stukken, of afschriften van stukken, die betrekking hebben op handelingen waarvoor in artikel 79 van de basisverordening betekening is voorgeschreven, geschiedt via door de voorzitter van het Bureau vast te stellen elektronische middelen of per post bij aangetekende zending met verzoek om ontvangstbevestiging.