Artikel 63

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Van de mondelinge behandeling en de bewijsvoering wordt een verslag opgesteld dat de hoofdzaken hiervan, de ter zake dienende verklaringen van de partijen in de procedure, de verklaringen van de partijen, getuigen en deskundigen, die zijn gehoord, en in voorkomend geval de tijdens een inspectie gedane vaststellingen, bevat. Het verslag bevat eveneens de namen van de ambtenaren van het Bureau, de partijen, hun vertegenwoordigers voor de procedure en de getuigen en deskundigen die aanwezig waren. 

 

2. Het verslag van de verklaringen van een partij in de procedure, getuige of deskundige die is gehoord, wordt haar (hem) voorgelegd of ter kennisneming overhandigd. In het verslag wordt aangetekend dat deze formaliteit is vervuld en dat degene die de verklaringen heeft afgelegd, het verslag heeft goedgekeurd. Wanneer deze het verslag niet goedkeurt, wordt melding gemaakt van zijn bezwaren.

 

3. Het verslag wordt ondertekend door de persoon die het heeft opgesteld en de persoon die de mondelinge behandeling of de bewijsvoering heeft geleid.

 

4. De partijen in de procedure ontvangen een exemplaar van het verslag, zo nodig met een vertaling.