Artikel 62

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Bureau kan bepalen dat, wanneer een partij in de procedure om maatregelen ter verkrijging van bewijs verzoekt, zij eerst een waarborgsom aan het Bureau moet overmaken die het Bureau op grond van een raming van de kosten vaststelt.

 

2. De getuigen en deskundigen, die worden opgeroepen door en verschijnen voor het Bureau hebben recht op een passende vergoeding van hun reis- en verblijfkosten. Er kan hun door het Bureau een voorschot worden toegekend.

 

3. De getuigen die recht hebben op een vergoeding als bedoeld in lid 2, hebben ook recht op een passende vergoeding wegens inkomstenderving; de deskundigen hebben recht op een honorarium, tenzij zij personeelslid van een onderzoeksbureau zijn. De vergoeding wordt aan de getuigen betaald, nadat zij zijn gehoord; het honorarium wordt aan de deskundigen betaald, nadat zij hun opdracht hebben voltooid.

 

4. De in de leden 2 en 3 bedoelde vergoedingen worden overeenkomstig de nadere voorschriften en binnen de grenzen van de in bijlage I vastgestelde schalen, door het Bureau betaald.

De partij die om het horen van getuigen of deskundigen heeft verzocht, vergoedt de kosten van deze bewijsvoering aan het Bureau, onverminderd de beslissing inzake de verdeling en vaststelling van de kosten krachtens artikel 52.