Artikel 11

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Er wordt een Kamer van beroep opgericht om te beslissen over de beroepen tegen de in artikel 67 van de basisverordening bedoelde beslissingen. De raad van bestuur kan, indien nodig, op voorstel van het Bureau meer Kamers van beroep oprichten. In dit geval regelt hij de werkverdeling tussen de Kamers van beroep.

 

2. Elke Kamer van beroep bestaat uit technische en rechtsgeleerde leden. Artikel 6, leden 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing. De voorzitter moet een rechtsgeleerd lid met rechtskundige bevoegdheid zijn.

 

3. De voorzitter van de Kamer van beroep belast een van de leden als rapporteur met het onderzoek van het beroep. Deze opdracht omvat in voorkomend geval de bewijsvoering.

 

4. De beslissingen van de Kamer van beroep worden door de meerderheid van de leden genomen.

 

5. De voorzitter en de leden van de Kamer van beroep krijgen een vergoeding voor het verrichten van hun taken. Die vergoeding wordt door de raad van bestuur van het Bureau vastgesteld op basis van een voorstel van de voorzitter van het Bureau.