Artikel 8

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het comité wijst een van de leden aan om namens het comité als rapporteur op te treden.

 

2. De rapporteur is met name bevoegd:

a) de in artikel 25 bedoelde taken te verrichten en toezicht te houden op de indiening van de verslagen van de in de artikelen 13 en 14 bedoelde onderzoeksbureaus;

b) de procedure voor het Bureau te voeren en onder meer eventuele gebreken aan de partijen in de procedure mee te delen, zodat deze kunnen worden verholpen, en termijnen vast te stellen, en

c) te zorgen voor nauw overleg en uitwisseling van informatie met de partijen in de procedure.