Artikel 31

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 59 van de basisverordening moet bevatten:

a) de naam van de aanvrager en het dossiernummer van de aanvraag waartegen het bezwaar is gericht;

b) de aanduiding van degene die bezwaar maakt als partij in de procedure overeenkomstig artikel 2 van deze verordening;

c) wanneer degene die bezwaar maakt een vertegenwoordiger voor de procedure heeft aangewezen, diens naam en adres;

d) een uiteenzetting van de grond van het bezwaar, als bedoeld in artikel 59, lid 3, van de basisverordening, en een omstandige uiteenzetting van de feiten, bewijzen en argumenten, die tot staving van het bezwaar worden aangevoerd.

 

2. Wanneer met betrekking tot eenzelfde aanvraag van een communautair kwekersrecht verschillende bezwaarschriften worden ingediend, kan het Bureau deze in één procedure behandelen.