Artikel 78

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De volgende "andere gegevens" als bedoeld in artikel 87, lid 3, van de basisverordening worden in het register van de aanvragen tot verlening van communautaire kwekersrechten ingeschreven:

a) de datum van bekendmaking, wanneer deze bekendmaking een relevant feit voor de berekening van termijnen is;
b) bezwaren, met vermelding van de datum van indiening van het bezwaarschrift, de naam en het adres van degene die bezwaar maakt, en van zijn vertegenwoordiger voor de procedure;
c) een specifiek beroep op voorrang krachtens artikel 20 van deze verordening (datum en plaats van de vroegere aanvraag);
d) het feit dat met betrekking tot een aanspraak op een communautair kwekersrecht een vordering als bedoeld in artikel 98, lid 4, of artikel 99 van de basisverordening is ingesteld, alsook de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing over deze vordering of het feit dat de desbetreffende procedure op een andere wijze is beëindigd;
e) de vestiging van een zekerheidsrecht of een zakelijk recht dat is afgeleid van een aanvraag van een communautair kwekersrecht.

 

2. De volgende "andere gegevens" als bedoeld in artikel 87, lid 3, van de basisverordening worden op verzoek in het register van communautaire kwekersrechten ingeschreven:

a) de vestiging van een zekerheidsrecht of een zakelijk recht op een communautair kwekersrecht, of
b) het feit dat met betrekking tot een communautair kwekersrecht een vordering als bedoeld in artikel 98, leden 1 en 2, of artikel 99 van de basisverordening is ingesteld, alsook de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing over deze vordering of het feit dat de desbetreffende procedure op een andere wijze is beëindigd.

 

3. De voorzitter van het Bureau stelt nadere voorschriften inzake de inschrijving vast en kan bepalen dat met het oog op de goede werking van het Bureau andere gegevens in de registers worden ingeschreven.

De voorzitter van het Bureau stelt de vorm van de registers vast. De registers mogen in de vorm van een elektronisch gegevensbestand worden bijgehouden.