Artikel 79

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elke overdracht van een communautair kwekersrecht wordt in het register van communautaire kwekersrechten ingeschreven na overlegging van de akte van overdracht, van officiële bescheiden die de overdracht bevestigen of van uittreksels uit deze akte of bescheiden, die op voldoende wijze de overdracht aantonen. Het Bureau bewaart een afschrift van deze bewijsstukken in zijn archief.

De voorzitter bepaalt in welke vorm en onder welke voorwaarden deze bewijsstukken in het archief van het Bureau worden bewaard.

 

2. De inschrijving van een overdracht kan slechts worden geweigerd, wanneer niet aan de in lid 1 en in artikel 23 van de basisverordening vastgestelde voorwaarden is voldaan.

 

3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de overdracht van de aanspraak op een communautair kwekersrecht met betrekking tot hetwelk een aanvraag in het register van de aanvragen tot verlening van communautaire kwekersrechten is ingeschreven. De verwijzing naar het register van communautaire kwekersrechten wordt in dit geval gelezen als een verwijzing naar het register van de aanvragen tot verlening van communautaire kwekersrechten.