Artikel 90

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De in artikel 90 van de basisverordening bedoelde uitwisseling van informatie geschiedt rechtstreeks tussen de in die bepaling genoemde instanties.

 

2. De in artikel 91, lid 1, van de basisverordening bedoelde verstrekking van informatie door of aan het Bureau kan geschieden door tussenkomst van de bevoegde bureaus voor kwekersrechten in de lidstaten; deze tussenkomst is kosteloos.

 

3. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 91, lid 1, van de basisverordening bedoelde verstrekking van informatie door of aan een onderzoeksbureau. Het Bureau ontvangt in dit geval een afschrift.