Artikel 91

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De in artikel 91, lid 1, van de basisverordening bedoelde inzage van dossiers geschiedt aan de hand van afschriften van het archiefexemplaar die het Bureau uitsluitend te dien einde verstrekt.

 

2. Een rechterlijke instantie of openbaar ministerie van een lidstaat kan in een daarbij aanhangige procedure derden inzage van de door het Bureau verstrekte stukken verlenen. Artikel 88 van de basisverordening is op deze inzage van toepassing; het Bureau rekent hiervoor geen recht aan.

 

3. Het Bureau maakt bij de verstrekking van het dossier de rechterlijke instantie of het openbaar ministerie van de lidstaat opmerkzaam op de beperkingen waaraan de inzage van stukken betreffende aanvragen om communautaire kwekersrechten of verleende communautaire kwekersrechten krachtens de artikelen 33 bis en 88 van de basisverordening is onderworpen.