Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer een partij in de procedure een stuk indient in een taal die geen officiële taal van de Europese Unie is, kan het Bureau deze partij om een vertaling van dat stuk verzoeken in een van de officiële talen van de Europese Unie die door die partij of door de personeelsleden van het Bureau of van de Kamer van beroep wordt gebruikt.

 

2. Wanneer een partij in de procedure een vertaling van een stuk overlegt, kan het Bureau haar verzoeken om binnen de termijn die het vaststelt, een verklaring over te leggen ten bewijze dat de vertaling met het origineel overeenstemt.

 

De vertaling van lange stukken kan worden beperkt tot uittreksels of samenvattingen ervan. Het Bureau of de Kamer van beroep kan evenwel, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van een partij in de procedure, te allen tijde verzoeken om een uitgebreidere of volledige vertaling van dergelijke stukken.
De partijen in een procedure en de personeelsleden van het Bureau of van de Kamer van beroep kunnen overeenkomen dat een stuk in slechts één van de officiële talen van de Europese Unie wordt vertaald.
 

3. Wanneer wordt verzuimd de in lid 1 bedoelde vertaling en de in lid 2 bedoelde verklaring over te leggen, wordt het stuk geacht niet te zijn ontvangen.