Artikel 10

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Na de inwerkingtreding van dit Verdrag, kan het Comité van Ministers van de Raad van Europa elk Lid van de internationale Unie tot bescherming van de Industriële Eigendom dat geen Lid is van de Raad van Europa, voorstellen tot het Verdrag toe te treden.

 

2. De toetreding geschiedt door neder legging bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa van een akte van toetreding die van kracht wordt drie maanden na het tijdstip, waarop die akte is nedergelegd.