Artikel 9

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening door de Lid-Staten van de Raad van Europa. Het wordt bekrachtigd of aanvaard. De akten van bekrachtiging of aanvaarding dienen te worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

 

2. Het Verdrag treedt in werking drie maanden na de datum waarop de achtste akte van bekrachtiging of aanvaarding is nedergelegd.

 

3. Ten aanzien van elke Staat, die het Verdrag heeft ondertekend, doch dit op een later tijdstip bekrachtigt of aanvaardt, treedt het Verdrag in werking drie maanden na de datum waarop de akte van bekrachtiging of aanvaarding van die Staat werd nedergelegd.