Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa doet aan de Lid-Staten van de Raad, aan elke Staat die tot dit Verdrag is toegetreden en aan de Directeur van het Internationaal Bureau tot bescherming van de Industriële Eigendom mededeling van:

(a) iedere ondertekening;

(b) iedere nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding;

(c) iedere datum van inwerkingtreding van dit Verdrag;

(d) iedere verklaring en kennisgeving die ingevolge het bepaalde in artikel 11, lid 2 en lid 3 wordt ontvangen;

(e) ieder voorbehoud dat ingevolge het bepaalde in artikel 12, eerste lid, wordt gemaakt;

(f) het intrekken van elk overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, derde lid, gemaakt voorbehoud;

(g) iedere kennisgeving die ingevolge het bepaalde in artikel 13, tweede lid, wordt ontvangen en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.