Considerans

Print this page

Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht

 

De Lid-Staten van de Raad van Europa, die dit Verdrag hebben ondertekend,

 

Overwegende, dat de Raad van Europa zich ten doel stelt een grotere eenheid tussen zijn Leden te verwezenlijken ten einde onder meer hun economische en sociale vooruitgang te bevorderen door het sluiten van overeenkomsten en door het volgen van een gemeenschappelijke gedragslijn op economisch, sociaal, cultureel, wetenschappelijk, juridisch en administratief gebied;

 

Overwegende, dat de eenmaking van enige beginselen van het Octrooirecht voor de industrie en de uitvinders van nut zal kunnen zijn, dat zij de technische vooruitgang zal kunnen bevorderen en tot het doen ontstaan van een internationaal octrooi zal kunnen bijdragen;

 

Gelet op artikel 15 van het Verdrag tot bescherming van de Industriële Eigendom, dat ondertekend is te Parijs op 20 maart 1883 en herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934 en te Lissabon op 31 oktober 1958,

 

Zijn het volgende overeengekomen:

 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Straatsburg, de 27ste november 1963, in de Franse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in één exemplaar, dat zal worden neder gelegd in het archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa zal aan elk der Staten die het Verdrag hebben ondertekend en ertoe zijn toegetreden, alsmede aan de Directeur van het Internationaal Bureau tot bescherming van de Industriële Eigendom een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen.