Artikel 7

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

2. Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014 of, indien dit later is, de datum van de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijk octrooigerecht.