Artikel 24

Print this page

  weegschaal.png

 

Hij, die een voorwerp waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat daarin met inbreuk op de rechten als bedoeld in de artikelen 2, 6, 7a en 8 van deze wet een opname van een uitvoering, fonogram, eerste vastlegging van een film of een opname van een programma, of een reproductie daarvan, is vervat,
a. openlijk ter verspreiding aanbiedt,
b. ter reproductie of ter verspreiding voorhanden heeft,
c. invoert, doorvoert of uitvoert of
d. bewaart uit winstbejag,
wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.