Wet op de naburige rechten

Print this page

  weegschaal.png

Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912

 

Hoofdstuk 1 - Definities

 

Artikel 1 – [Definities]


Artikel 1a – [Bewijsvermoeden rechthebbende]

 

Hoofdstuk 2 - Inhoud van de naburige rechten

Artikel 2 – [Uitsluitend recht uitvoerend kunstenaar]

 

Artikel 2a – [Recht uitvoerend kunstenaar op billijke vergoeding bij verhuur] 

 

Artikel 2b - [Toepasselijkheid hoofdstuk 1a Auteurswet]

 

Artikel 3 – [Exploitatierecht werkgever uitvoerend kunstenaar]

 

Artikel 4 – [Bijdrage uitvoerend kunstenaar aan filmwerk] 

 

Artikel 5 – [Persoonlijkheidsrechten uitvoerend kunstenaar] 

 

Artikel 6 – [Uitsluitend recht fonogrammenproducent] 

 

Artikel 7 – [Recht op billijke vergoeding bij openbaarmaking fonogram] 

 

Artikel 7a – [Uitsluitend recht filmproducent] 

 

Artikel 8 – [Uitsluitend recht omroeporganisatie] 

 

Artikel 9 – [Overgang en overdracht] 

 

Artikel 9a - [Ontbinding overeenkomst houdende overdracht] 

 

Artikel 9b - [Aanvullende vergoeding] 

 

Artikel 9c - [Openbare macht]

 

Artikel 10 – [Beperkingen] 

 

Artikel 11 – [Onderwijsexceptie]

 

Artikel 12 – [Duur]

 

 

Hoofdstuk 3 - De uitoefening en de handhaving van de naburige rechten

Artikel 13 – [Gezamenlijke uitvoering]
 

Artikel 14 – [Gemeenschappelijk recht fonogrammen- of filmproducent, omroeporgansiatie]

 

Artikel 14a – [Uitoefening heruitzendingsrecht]

 

Artikel 14b – [Te goeder trouw onderhandelen heruitzendingsrechten]

 

Artikel 14c – [Bemiddelaars heruitzendingsrechten]

 

Artikel 14d – [Heruitzending omroepprogramma]

 

Artikel 15 – [Uitsluitend recht fonogrammenproducent] 

 

Artikel 15a – [Betaling billijke vergoedingen] 

 

Artikel 15b – [Hoogte billijke vergoedingen] 

 

Artikel 15c – [Geschillen billijke vergoedingen]
 

Artikel 15d – [Rekening en verantwoording]
 

Artikel 15e – [Tussenpersonen]

 

Artikel 15f – [Zekerheidstelling voor schadevergoeding]

 

Artikel 15g - [Betaling vergoeding en opgave] 

 

Artikel 16 – [Schadevergoeding - winstafdracht] 

 

Artikel 17 – [Sancties] 

 

Artikel 18 – [Exceptie voor opnamen voor eigen gebruik]

 

Artikel 18a – [Publiciteit]

 

Artikel 19 – [Technische voorzieningen] 

 

Artikel 19a – [Elektronische beheersinformatie]

 

Artikel 20 – [Uitsluitend recht fonogrammenproducent]

 

 

Hoofdstuk 4 - Bepalingen van strafrecht
 

Artikel 21 – [Opzettelijke inbreuk]

 

Artikel 22 – [Opzettelijke inbreukmakende distributie voorwerpen] 

 

Artikel 23 – [Beroepsmatige inbreuken] 

 

Artikel 24 – [Inbreukmakende distributie voorwerpen]

 

Artikel 25 – [Opzettelijke inbreuk persoonlijkheidsrechten] 

 

Artikel 26 – [Misdrijven]

 

Artikel 27 – [Onjuiste opgave openbaarmakingen] 

 

Artikel 27a – [Onjuiste opgave]

 

Artikel 28 – [Opsporing]

 

Artikel 29 – [Inzage] 

 

Artikel 30 – [Verbeurdverklaring] 

 

Artikel 31 - [Vervallen per 26-3-2008]

 

 

Hoofdstuk 5 - Toepassingscriteria
 

Artikel 32 – [Beschermde uitvoerend kunstenaars, fonogrammenproducenten, omroeporganisaties en filmproducent]

 

Artikel 32a – [Toepassing bij satellietuitzending] 

 

Artikel 33 – [Overgangsrecht]

 

Artikel 33a – [Onbeschermde buitenlandse onderdanen]

 

Artikel 34 - [Beroep op art. 6:162 BW]

 

 

Hoofdstuk 6 - Overgangsbepaling

Artikel 35

 

Hoofdstuk 7 - Slotbepalingen

 

Artikel 36 – [Inwerkingtreding]

 

Artikel 37– [Titel]

 

 

Overgangsrecht (Wet Auteurscontractenrecht)


Artikel III - [Overgangsrecht Wet auteurscontractenrecht]

 


Parlementaire geschiedenis Wet auteurscontractenrecht (pdf overzicht kamerstukken) 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl  De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.