Artikel 30

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De door de strafrechter verbeurd verklaarde opnamen en reprodukties worden vernietigd;

echter kan de rechter bij het vonnis bepalen, dat zij aan de rechthebbende zullen worden afgegeven, indien deze zich daartoe ter griffie aanmeldt binnen een maand nadat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.


2.  Door de afgifte gaat de eigendom van de opnamen en reprodukties op de rechthebbende over.

De rechter zal kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen een bepaalde door de rechthebbende te betalen vergoeding, welke ten bate komt van de Staat.