Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De benoeming van de voorzitter en de overige leden vindt plaats voor een periode

van vijf jaar.

 

2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn na hun aftreden terstond herbenoembaar. Zij kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd.

 

3. Degene die is benoemd ter vervanging van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou moeten aftreden.