Zaaizaad- en Plantgoedwet

Print this page

Wet van 19 februari 2005, houdende een nieuwe regeling voor het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht (Zaaizaad- en plantgoedwet 2005)

 

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

 

Artikel 1 - [Begripsbepalingen]

 

 

Hoofdstuk 2 - Raad voor plantenrassen

Artikel 2 - [Taak]
 

Artikel 2a - [Bestuursorgaan]

 

Artikel 3 - [Organisatie]
 

Artikel 4 - [Benoeming]


Artikel 5 - [Belangenconflict]


Artikel 6 - [Kosten en tarieven]

Artikel 7 - [Horen getuigen en deskundigen]
 

Artikel 8 - [Bestuursreglement]

 

Artikel 9 - [Vervallen per 01-01-2010]

 

Artikel 10 - [Vervallen per 01-01-2010]


Artikel 11 - [Vervallen per 01-01-2010]


Artikel 12 - [Vervallen per 01-01-2010]


Artikel 13 - [Vervallen per 01-01-2010]


Artikel 14 - [Vervallen per 01-01-2010]


Artikel 15 - [Vervallen per 01-01-2010]


Artikel 16 - [Vervallen per 01-01-2010]


Artikel 17 - [Vervallen per 01-01-2010]


Artikel 18 - [Vervallen per 01-01-2010]
 

 

Hoofdstuk 3 - Keuringsinstellingen

Artikel 19 - [Instelling Keuringsinstellingen]
 

Artikel 20 - [Werkzaamheden]

 

Artikel 21 - [Kosten en tarieven]

 

Artikel 22 - [Statutenwijziging]
 

Artikel 23 - [Boekhouding]
 

Artikel 24 - [Bestuursorgaan]

 

 

Hoofdstuk 4 - Het rassenregister

Artikel 25 - [Rassenregister]

 

Artikel 26 - [Nationale lijsten]

Artikel 27 - [Benaming ras]
 

Artikel 28 - [Mededeling voorgenomen benaming ras]

 

Artikel 29 - [Voorstel benaming ras]
 

Artikel 30 - [Rechterlijk verbod benaming]
 

Artikel 31 - [Voorlopige beschrijving]
 

Artikel 32 - [Bekendmaking beslissingen Raad]
 

Artikel 33 - [Publicatie aanvragen en verzoeken]


Artikel 34 - [Inschrijvingen en aantekeningen]

 

 

Hoofdstuk 5 - Toelating van rassen en opstanden
 

Artikel 35 - [Regels bij AMvB]
 

Artikel 36 - [Aanvraag]

 

Artikel 37 - [Toelating] 

 

Artikel 38 - [Verval toelating]

 

 

Hoofdstuk 6 - In de handel brengen van teeltmateriaal

 

Artikel 39 - [Regels bij AMvB]

Artikel 40 - [Verbod verhandeling zonder keuring]
 

Artikel 41 - [Bewijsstukken en kentekenen keuring teeltmateriaal]

Artikel 42 - [Verbod verhandeling zonder erkenning of registratie]
 

Artikel 43 - [Erkenning of registratie]

Artikel 44 - [Regels indiening aanvraag]
 

Artikel 45 - [Schorsing erkenning of registratie] 

 

Artikel 46 - [Gebruik benaming ras]
 

Artikel 47 - [Uit de handel nemen - keuringsinstelling]

 

Artikel 48 - [Vrijstelling of ontheffing]

 

Hoofdstuk 6a - Teelt

 

Artikel 48a - [Regels teelt]

 

Artikel 48b - [Ontheffingen]

 

Hoofdstuk 7 - Kwekersrecht
 

Paragraaf 1. De aanspraak op verlening van kwekersrecht
 

Artikel 49 - [Voorwaarden kwekersrecht]
 

Artikel 50 - [Aanspraak op kwekersrecht]

Artikel 51 - [Dienstbetrekking of opdracht]
 

Artikel 52 - [Gezamenlijke aanspraak]
 

Artikel 53 - [Onafhankelijke aanspraken]


Artikel 54 - [Recht van voorrang]
 

 

Paragraaf 2. De verlening van kwekersrecht
 

Artikel 55 - [Aanvraag]
 

Artikel 56 - [Beslissing Raad]

 


Paragraaf 3. De rechten en verplichtingen van de houder van een kwekersrecht
 

Artikel 57 - [Uitsluitend recht]
 

Artikel 58 - [Beschermingsomvang]
 

Artikel 59 - [Vermeerdering binnen eigen bedrijf]
 

Artikel 60 - [Europese uitputting]
 

Artikel 61 - [Licenties in algemeen belang]
 

Artikel 62 - [Dwanglicentie door Raad]
 

Artikel 63 - [Bevoegdheden licentiehouder]

Artikel 64 - [Informatieverstrekking keuringsinstelling]

 

 

Paragraaf 4. Het kwekersrecht als onderdeel van het vermogen


Artikel 65 - [Overdracht]

Artikel 66 - [Gemeenschappelijk kwekersrecht]
 

Artikel 67 - [Pandrecht]


Artikel 68 - [Beslag]

 

Artikel 69 - [Openbare verkoop]

 

 

Paragraaf 5. De handhaving van het kwekersrecht
 

Artikel 70 - [Inhoud kwekersrecht]

 

Artikel 71 - [Redelijke vergoeding]

 


Paragraaf 6. De duur van het kwekersrecht en de opeising
 

Artikel 72 - [Duur kwekersrecht]
 

Artikel 73 - [Afstand]
 

Artikel 74 - [Verval]
 

Artikel 75 - [Vernietiging]
 

Artikel 76 - [Opeising]
 

Artikel 77 - [Aantekening in rassenregister]

 

 

Paragraaf 7. Kwekersrechtelijke geschillen


Artikel 78 - [Exclusieve bevoegdheid rechtbank Den Haag]
 

Artikel 79 - [Deskundige leden]

 

Artikel 80 - [Rechtspositie]
 

Artikel 81 - [Reis- en verblijfskosten]

 

Artikel 82 - [Woordvoering]
 

Artikel 83 - [Afschrift uitspraak aan Raad]

 

 

Hoofdstuk 8 - Overige bepalingen

Artikel 84 - [AMvB inzake Raad]

Artikel 85 - [AMvB EU toelating]
 

Artikel 86 - Vervallen per 01-01-2013

 

Artikel 87 - [AMvB uitvoering wet]

 

Artikel 88 - [AMvB medewerking product- of bedrijfschap]
 

Artikel 89 - [Toezicht]
 

 

Hoofdstuk 9 - Overgangs- en slotbepalingen
 

Artikel 90 - [Meewerken Raad aan gerechtelijke procedures]

 

Artikel 91 - [Wijzigt Wet op de economische delicten]

 

Artikel 92 - [Wijzigt Wet op de rechterlijke organisatie]
 

Artikel 93 - [Bestuursdwang]


Artikel 94 - [Overgangsrecht]

 

Artikel 95 - [Intrekking oude wet]

 

Artikel 96 - [Inwerkingtreding en titel]

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.  De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.