Artikel 21

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Voor zover de kosten van een keuringsinstelling betrekking hebben op de in artikel 19 bedoelde wettelijke taken, worden zij gedekt uit de door de keuringsinstelling vast te stellen en in rekening te brengen tarieven voor:
a. het verlenen van de toestemming, bedoeld in artikel 39, zesde lid;
b. het verrichten van de in artikel 40 bedoelde keuring ;
c. het uitreiken van bewijsstukken en kentekenen, bedoeld in artikel 41;
d. de behandeling van een aanvraag tot erkenning of registratie van leveranciers, bedoeld in artikel 42, dan wel van een aanvraag tot verlenging of wijziging daarvan;
e. de instandhouding van een erkenning of registratie als bedoeld in onderdeel d en
f. het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 64.

 

2. De tarieven, bedoeld in het eerste lid:
a. hebben een rechtstreeks verband met de in dat lid bedoelde activiteiten,
b. belopen niet meer dan nodig is ter dekking van de gemaakte kosten die zijn toe te rekenen aan die onderscheiden activiteiten, en
c. worden per gewas of per categorie van gewassen waarop de activiteiten van de keuringsinstelling betrekking hebben, afzonderlijk vastgesteld.

 

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de oplegging en inning van de tarieven alsmede met betrekking tot het periodiek aanpassen van de tarieven aan de ontwikkelingen van de lonen en prijzen.

 

4. Bij gebreke van betaling binnen de door de keuringsinstelling gestelde termijn kan de keuringsinstelling het verschuldigde bedrag invorderen bij dwangbevel. De artikelen 4:114 tot en met 4:124 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

 

5. De keuringsinstelling verricht geen activiteiten als bedoeld in het eerste lid of staakt deze, indien niet het ingevolge dit artikel verschuldigde bedrag wordt voldaan.