Artikel 40

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het is verboden teeltmateriaal in de handel te brengen waarvan niet op basis van een keuring is vastgesteld dat het voldoet aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels inzake de kwaliteit van het teeltmateriaal.


2. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen betrekking hebben op:
a. de rasechtheid, de gezondheid, de groeikracht, de afmetingen en de zuiverheid van het teeltmateriaal;
b. de sortering, de classificatie, de verzorging, de verpakking, de verlading en de aanduiding of etikettering van het teeltmateriaal, voor zover verband houdende met de in onderdeel a genoemde onderwerpen;
c. de technische inrichting en administratie van het bedrijf alsmede de technische bedrijfsvoering en
d. de wijze van keuring van het teeltmateriaal.