Artikel 25

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Er is een Nederlands rassenregister dat bestemd is voor de inschrijving van rassen en opstanden. Het register is openbaar.

 

2. In het rassenregister worden ingeschreven:
a. rassen en opstanden, die ingevolge hoofdstuk 5 van deze wet zijn toegelaten;
b. rassen, waarvoor ingevolge hoofdstuk 7 van deze wet kwekersrecht is verleend;
c. plantengroepen als bedoeld in artikel 85.

 

3. De inschrijving geschiedt door de Raad door vermelding van de door de Raad vastgestelde karakteriserende beschrijving en, voor zover het rassen betreft, van de door de Raad vastgestelde benaming.

 

4. De ingeschreven benaming wordt aangemerkt als soortaanduiding.

 

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inrichting van het rassenregister en de gegevens die bij de inschrijving van rassen, opstanden en plantengroepen, bedoeld in het tweede lid, worden vermeld. De in de eerste volzin bedoelde gegevens betreffen in ieder geval:
a. een vermelding van het uitgevoerde technisch onderzoek voor de toelating van een ras of een opstand, onderscheidenlijk de verlening van kwekersrecht, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onderdelen a, b en c, onderscheidenlijk artikel 49, zevende lid;
b. voor zover het toegelaten rassen betreft waarvoor een instandhouder is aangewezen: een vermelding van de instandhouder of instandhouders;
c. voor zover het opstanden betreft: een vermelding van de eigenaar of beheerder en de groeiplaats van de opstand.