Stemmingen Auteurscontractenrecht (12 februari 2015)

Print this page

Handelingen II, 2014/15, 54, item 14

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) (33308). 

(Zie vergadering van 10 februari 2015.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Taverne (stuk nr. 11, I) tot het toevoegen van een artikel 25fa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Taverne (stuk nrs. 11, I en II). 

 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.


Handelingen II, 2014/15, 54, item 15


Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht, 

te weten:  

-     de motie-Helder over bewerkstelligen dat de geschillencommissie er daadwerkelijk komt (33308, nr. 13); 

-     de motie-Verhoeven over voldoende wegen van belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via beroeps-en belangenorganisaties (33308, nr. 14); 

-     de motie-Jasper van Dijk over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers (33308, nr. 15); 

-     de motie-Jasper van Dijk c.s. over gebruikmaken van de mogelijkheid om een geschillencommissie aan te wijzen (33308, nr. 16). 

(Zie vergadering van 10 februari 2015.)

De voorzitter:

De motie-Verhoeven (33308, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 17, was nr. 14 (33308). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.


Motie


De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat slechts een beperkt aantal makers is vertegenwoordigd binnen de afspraak die is gemaakt tussen Portal Audiovisuele Makers (PAM) en RODAP over een nieuw vergoedingssysteem voor film- en televisie-exploitaties en dat ook bij de wetsconsultatie slechts een beperkt aantal beroeps- en belangenorganisaties is betrokken; 

verzoekt de regering, de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht zo te organiseren dat daarbij ook de belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via de beroeps- en belangenorganisaties, voldoende gewogen worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Helder (33308, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven (33308, nr. 17, was nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33308, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (33308, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Merkies heeft verzocht, zijn gewijzigde motie (34049, nr. 15, was nr. 10)) onder punt 4 in stemming te brengen voor de stemmingen over punt 3. 

Ik neem aan dat daar geen bezwaar tegen bestaat.