Rechtbank volgt oordeel Oberlandesgericht over Raw Blue kleding maar oordeelt wel over petten en jas waarop Raw grotere rol speelt

Print this page 12-07-2017
IEPT20170705, Rb Den Haag, G-Star v Topstreetwear

Rechtbank volgt uitspraak Oberlandesgericht Dusseldorf waarin is geoordeeld dat het teken/Uniewoordmerk RAW BLUE geen inbreuk maakt op het Uniewoordmerk RAW: vraag of kleding waarop het teken/Uniewoordmerk RAW BLUE wordt gebruikt inbreuk maakt op de RAW-merken aangemerkt als dezelfde rechtsvraag als die voor lag bij Oberlandsgericht, onverenigbaar met considerans UMVo om rechtsvraag die reeds voor de gehele EU is beoordeeld opnieuw te beoordelen. Vermeende inbreuk door Raw Blue petten en jassen wel beoordeeld nu dit niet de reeds beoordeelde rechtsvraag betreft: gebruik teken Raw Blue op petten wijkt af van het Uniewoordmerk nu het element Raw in grote brede letters veel prominenter wordt gebruikt dan het element Blue en op de jassen het element Blue niet eens voor komt. Raw Blue petten stemmen verwarringwekkend overeen met RAW-merken: RAW-merken hebben groot onderscheidend vermogen dat door gebruik is versterkt, element Raw stemt auditief, visueel en begripsmatig overeen met het merk en is weergegeven in grote brede hoofdletters op prominente plek op de voorzijde van de pet, element Blue valt bij eerste oogopslag nauwelijks op. Ook jas inbreukmakend: onweersproken aangevoerd dat gelet op het grote onderscheidend vermogen van de RAW-merken, de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming tussen het teken Raw op de jas en de RAW-merken verwarringsgevaar te duchten is. 

 

MERKENRECHT

 

G-Star c.s. maakt deel uit van het G-Star RAW-concern. Dit concern is wereldwijd actief en ontwerpt en verhandelt jeans, vrijetijdskleding en accessoires. Gedaagden (Topstreetwear c.s.) zijn allen opgericht door [A] en verkopen kleding van het merk RAW BLUE, een kledingmerk dat door KS Trading sinds 2001 in de VS op de markt wordt gebracht. [A] heeft als exclusief distributeur van KS Trading RAW BLUE kleding in Europa gedistribueerd en is houder van het Duitse- en Uniewoordmerk RAW BLUE. Volgens G-Star c.s. maakt Topsteetwear c.s. inbreuk op onder meer de merken G-STAR RAW en RAW door gebruik te maken van de tekens RAW en RAW BLUE.

 

De rechtbank overweegt dat G-Star c.s. zich beroept op elf merken maar haar vorderingen uitsluitend voor vier RAW- woordmerken heeft onderbouwd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere dan de RAW-merken worden deze door de rechtbank als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

 

Topstreetwear c.s. betwist dat sprake is van inbreuk op de RAW-merken met een beroep op een oordeel van het Oberlandesgericht Dusseldorf. Het Oberlandesgericht had te beoordelen of het teken Raw Blue zoals in het Uniewoordmerk RAW BLUE is gedeponeerd, inbreuk maakt in de Europese Unie op het eerste Uniewoordmerk RAW voor kleding. Het Oberlandesgericht oordeelde dat dit niet het geval is. In de onderhavige procedure ligt volgens de rechtbank dezelfde rechtsvraag voor, namelijk of de Raw Blue kleding waarop het teken Raw Blue/het Uniewoordmerk RAW BLUE wordt gebruikt inbreuk maakt op de RAW-merken. Bij die kleding worden de twee elementen Raw en Blue naar het oordeel van de rechtbank steeds naast elkaar dan wel onder elkaar gebruikt, in dezelfde lettertypes, in dezelfde grootte en met dezelfde nadruk, met in één geval gebruik van een klein beeldelement tussen Raw en Blue, oftewel op een wijze die valt onder gebruik van het Uniewoordmerk RAW BLUE. G-Star c.s. heeft ook niet aangevoerd dat dit gebruik van het teken anders is dan aan de orde in de procedure in Duitsland.

 

Volgens de rechtbank is het niet te verenigen met de uitgangspunten uit de considerans van de UMVo dat een gerecht voor het Uniemerk van een lidstaat van de Europese Unie opnieuw oordeelt over een rechtsvraag die door een ander gerecht voor het Uniemerk is beoordeeld voor de gehele Europese Unie. Het feit dat de vorderingen in deze Nederlandse procedure niet dezelfde partijen betreffen als in de Duitse procedure, waar G-Star c.s. op heeft gewezen, maakt dit volgens de rechtbank niet anders nu Topstreetwear c.s. heeft toegelicht dat eisers in de Duitse procedure en gedaagden in deze procedure gelieerd zijn.

 

Dit ligt echter anders bij de Raw Blue Caps en de Only1Raw jas. G-Star c.s. heeft daarvan volgens de rechtbank terecht betoogd dat het gebruik van het teken Raw Blue dan wel Raw op die kledingstukken niet dezelfde rechtsvraag betreft als beoordeeld door het Oberlandesgericht Düsseldorf. Het gebruik van het teken Raw Blue op de voorzijde van de caps wijkt volgens de rechtbank af van het Uniewoordmerk RAW BLUE omdat op de caps het element Raw in grote brede letters veel prominenter wordt gebruikt dan het element Blue in kleine smalle letters. De rechtbank stelt bovendien vast dat het element Blue in het teken Only1Raw dat wordt gebruikt op de jas niet eens voor komt. Dat betekent naar het oordeel van de rechtbank dat bij de Raw Blue caps en de Only1Raw jas geen sprake is van dezelfde rechtsvraag als aan de orde in de Duitse procedure. De rechtbank zal de gestelde merkinbreuk bij die twee vormen van gebruik dus wel beoordelen.

 

Met betrekking tot de caps oordeelt de rechtbank dat Topstreetwear c.s. niet gemotiveerd heeft betwist dat de RAW-merken een groot onderscheidend vermogen hebben. De rechtbank neemt dan ook aan, zoals het Gerechtshof Den Haag recent heeft vastgesteld (IEPT20160322), dat de RAW-merken voor kleding thans een inherent onderscheidend vermogen hebben dat door gebruik substantieel is versterkt. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het teken Raw Blue zoals gebruikt op de Raw Blue caps en de RAW-merken, het substantieel versterkte onderscheidend vermogen van de RAW-merken en het feit dat Topstreetwear c.s. het teken Raw Blue gebruikt voor waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor G-Star c.s. haar merken heeft ingeschreven, oordeelt de rechtbank dat door het gebruik van het teken Raw Blue op de caps bij het publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Het voorgaande betekent dat naar het oordeel van de rechtbank sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo danwel artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

 

Met betrekking tot de jas oordeelt de rechtbank dat G-Star onweersproken heeft aangevoerd dat gelet op het grote onderscheidend vermogen van de RAW-merken, de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming tussen het teken Raw op de Only1Raw jas en de RAW-merken verwarringsgevaar te duchten is. De rechtbank is dan ook van oordeel dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo danwel artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

 

Het bevel merkinbreuk te staken wordt jegens G-Star toegewezen voor de Uniemerken RAW voor Nederland en voor de Beneluxmerken RAW voor de Benelux. De gevorderde opgave wordt toegewezen, evenals de gevorderde recall. De gevorderde inschakeling van een onafhankelijke registeraccountant wordt aan de hand van de inmiddels bekende overweging dat “een registeraccountant die assurance niet kan geven”, afgewezen. Ook de gevorderde vernietiging van de inbreukmakende producten wordt afgewezen nu het stakingsbevel niet ziet op andere lidstaten van de Europese Unie waar de betreffende producten nog gewoon verhandeld mogen worden. De vordering tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat is wel toewijsbaar is vastgesteld dat Topstreetwear c.s. inbreukmakende handelingen heeft verricht, de rechtbank het aannemelijk acht dat G-Star hierdoor schade heeft geleden maar de schade thans nog niet begroot kan worden.

 

IEPT20170705, Rb Den Haag, G-Star v Topstreetwear

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:7178