Onrechtmatig gebruik van knowhow voor ontwikkeling vliegtuigputten

Print this page 17-07-2017
IEPT20170712, Rb Den Haag, Cavotec
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek)

Boete van SEK 7.500.000,00 toegewezen wegens meerdere schendingen vaststellingsovereenkomst m.b.t. knowhow vliegtuigputten: gedaagde had in strijd met overeenkomst tekeningen voor vliegtuigputten die aan Cavotec toebehoren op zijn laptop staan, tekeningen zijn bovendien gebruikt en de vordering is beperkt tot 15-tal inbreuken hetgeen de rechtbank geenszins onredelijk voor komt. Onrechtmatig handelen door kopiëren en gebruiken tekeningen voor ontwikkeling vliegtuigputten: duidelijk dat tekeningen in kwestie vertrouwelijk karakter hadden, knowhow vertegenwoordigt marktwaarde en strijd met eerlijke handelsgebruiken door op deze manier te profiteren van specialistische kennis. Tekeningen niet auteursrechtelijk beschermd: tekeningen zijn technisch van aard en ondanks het grote aantal tekeningen had Cavotec moeten aangeven welke auteursrechtelijke trekken aanwezig zijn. Geen sprake van slaafse nabootsing: onvoldoende onderbouwd dat door Cavotec geproduceerde vliegtuigputten eigen plek op de markt hebben en verwarringsgevaar niet voldoende onderbouwd.

 

IE-VERBINTENISSENRECHTBEDRIJFSGEHEIMENAUTEURSRECHTSLAAFSE NABOOTSING

 

Cavotec is een Duitse onderneming die zich bezig houdt met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van onder meer distributiesystemen waarmee vliegtuigen kunnen worden voorzien van elektriciteit, lucht, brandstof en water (hierna: vliegtuigputten). Cavotec heeft activa waaronder IE-rechten, knowhow, tekeningen en technische specificaties, inclusief alle onderliggende documentatie, ontwerpen, specificaties, plannen en tekeningen overgenomen van haar toenmalig concurrent Combibox. Gedaagde is in dienst geweest bij Combibox, en heeft later eerst IGS Sweden, en vervolgens Wauben Aviation opgericht. Tussen bovengenoemde partijen zijn verschillende procedures gevoerd. Cavotec heeft in 2013 een vaststellingsovereenkomst gesloten met IGS Sweden en gedaagde. In het onderhavige geschil stelt Cavotec onder meer dat gedaagde toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst, onrechtmatig handelt het gebruik maken dan wel openbaar maken van bedrijfsgeheimen, inbreuk maakt op het auteursrecht op bepaalde tekeningen en slaafse nabootsingen van haar vliegtuigputten op de markt brengt.

 

Met betrekking tot de nakoming van de vaststellingsovereenkomst oordeelt de rechtbank dat gedaagde niet althans niet gemotiveerd bestrijdt dat hij (delen van) bedoeld materiaal ruim na het sluiten van de Vaststellingsovereenkomst op zijn laptop had staan, hetgeen in strijd is met de vaststellingsovereenkomst. Gedaagde bestrijdt evenmin dat hij (een deel van) bedoelde materialen aan Wauben Aviation heeft verstrekt, die ze heeft gebruikt. Het standpunt van gedaagde dat de tekeningen dateren van vóór de vaststellingsovereenkomst is volgens de rechtbank feitelijk onjuist. Gedaagde is op grond van de vaststellingsovereenkomst een boete verschuldigd van SEK 500.000,00 (ruim € 51.000,00) voor iedere afzonderlijke tekortkoming. Het gestelde aantal van 15 inbreuken op de vaststellingsovereenkomst komt de rechtbank geenszins onredelijk voor. De gevorderde boete van SEK 7.500.000,00 wordt toegewezen.

 

Met betrekking tot het gestelde onrechtmatig handelen gaat de rechtbank net als partijen uit van de toepasselijkheid van het Nederlands recht nu geredeneerd kan worden dat Nederland het land is waar de schade zich voordoet aangezien gedaagde de geheime knowhow met Wauben Aviation heeft gedeeld in Nederland, en Wauben Aviation en/of gedaagde deze knowhow heeft ingezet voor (internationale) concurrentie vanuit Nederland. De rechtbank oordeelt dat het duidelijk moet zijn geweest dat de knowhow een vertrouwelijk karakter had en dat Cavotec voldoende heeft gemotiveerd dat deze knowhow handelswaarde vertegenwoordigd. Door zonder toestemming van Cavotec tekeningen te kopiëren en te gebruiken of laten gebruiken voor het maken van Wauben Aviation-tekeningen heeft Wauben Aviation volgens de rechtbsnk een voorsprong gekregen op concurrenten: zij heeft immers niet alleen geprofiteerd van de specialistische kennis die [gedaagde] zelf heeft, maar heeft kunnen voortborduren op de tekeningen van Combibox/Cavotec, zonder dat de specialistische kennis van gedaagde eerst diende te worden omgezet in nieuwe tekeningen. Dit is in strijd met eerlijke handelsgebruiken. Door aldus te handelen heeft gedaagde volgens de rechtbank inbreuk gemaakt op het recht van Cavotec op de Combibox-knowhow als bedoeld in artikel 39 lid 2 TRIPs en daarmee gehandeld in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Deze onrechtmatige handelingen zijn naar het oordeel van de rechtbank toerekenbaar aan gedaagde. Gedaagde wordt verboden onrechtmatig gebruik te maken van de geheime knowhow.

 

In het kader van de vorderingen gestoeld op auteursrechtinbreuk tekeningen, volgt de rechtbank het verweer van gedaagde inhoudende dat de keuzes die Cavotec stelt te hebben gemaakt banaal zijn en dat Cavotec bovendien heeft nagelaten om per tekening aan te geven waar de auteursrechtelijk beschermde trekken aanwezig zijn. De rechtbank overweegt dat de tekeningen technisch van aard zijn, en dat het (vanwege het grote aantal) wellicht niet doenlijk was om alle tekeningen per stuk te bespreken, op de weg van Cavotec had gelegen om, tegenover het verweer van gedaagde, per groep van tekeningen aan te geven welke auteursrechtelijk beschermde trekken aanwezig zijn.

 

Over de gestelde slaafse nabootsing, oordeelt de rechtbank dat Cavotec tegenover de betwisting daarvan door gedaagde, onvoldoende heeft onderbouwd dat de door haar geproduceerde vliegtuigputten een eigen gezicht in de markt hebben. Een aantal van de door haar genoemde “distinct features” komt volgens de rechtbank ook voor bij de vliegtuigputten van derden. Waarom de combinatie van deze kenmerken tot een eigen gezicht in de markt leidt, heeft Cavotec naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende verduidelijkt en is op basis van de overgelegde foto’s ook niet evident. Daarnaast heeft Cavotec tegenover de betwisting daarvan door gedaagde, niet voldoende onderbouwd dat sprake is van verwarringsgevaar, oordeelt de rechtbank.

 

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat Cavotec schade heeft geleden om schadevergoeding op te maken bij staat toe te wijzen. Nu als onbetwist vast staat dat Wauben Aviation op zijn minst enige omzet heeft gemaakt met de verkoop van vliegtuigputten en uit het voorgaande volgt dat Wauben Aviation bij het genereren van die omzet gebruik heeft gemaakt van de onrechtmatig door gedaagde aan haar verstrekte Combibox-knowhow, is volgens de rechtbank niet onaannemelijk dat Cavotec daardoor omzet, en daarmee winst heeft gederfd. De gevorderde schadevergoeding wordt toegewezen.

 

IEPT20170712, Rb Den Haag, Cavotec

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:7418