[gedaagde sub 1] mocht als auteursrechthebbende technische kennis en know how overdragen

Print this page 14-05-2018
IEPT20170712, Rb Gelderland, Mosman

Samenwerkingsovereenkomst opgezegd: indien deze al is blijven bestaan na sluiten arbeidsovereenkomst is deze op 28 maart 2016 opgezegd. Onvoldoende aannemelijk dat op moment van opzegging al opdrachten waren verstrekt en aanvaard. Vordering tot afgifte technische gegevens en kennis die in depot zijn gegeven bij notariële akte afgewezen: geen van in de akte genoemde situaties van toepassing (overlijden en wilsonbekwaamheid). Geen verwarring op de markt veroorzaakt door gedaagden: [gedaagde sub 1] was al geruime tijd voor samenwerking met Mosman actief op de markt en als auteursrechthebbende gerechtigd technische kennis en know how over te dragen aan Solex, op geen enkele wijze geconcretiseerd dat de markt ten nadele van Mosman is verward, Mosman dient zich voor eventuele inbreuken op haar auteursrechten te wenden tot Solex. Geen schadevergoeding wegens per direct stopzetten van alle samenwerking door [gedaagde sub 2]: onvoldoende aannemelijk dat nakoming blijvend onmogelijk was, waardoor ingebrekestelling was vereist die is uitgebleven. Depot van het woordmerk [handelsnaam B] is te kwader trouw verricht: [gedaagde sub 1] gebruikte al geruime tijd voor de samenwerking met Mosman [handelsnaam B] als handelsnaam en teken voor zijn product, Mosman wist of behoorde te weten van voorgebruik door gedaagden voor soortgelijke waren in het Benelux-gebied. Het depot merk [handelsnaam B] en gebruik handelsnaam door [handelsnaam B] Mosman onrechtmatig jegens [gedaagde sub 1].

 

IE-VERBINTENISSENRECHT - BEDRIJFSGEHEIMEN - MERKENRECHT

 

Mosman is een technisch ontwerp- en productiebedrijf in de metaalbranche, [gedaagde sub 1] is een ingenieursbureau voor technisch ontwerp en advies. Partijen hebben op 1 december 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat Mosman de opdrachtgever is en  [gedaagde sub 2] de opdrachtnemer, en de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het verkopen van bulk solids coolers en heaters. In de overeenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen, waarin staat dat de opdrachtnemer bedrijfsspecifieke informatie, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, niet aan derden ter beschikking mag stellen. De overeenkomst mocht te allen tijde worden beëindigt, indien een partij opzegt nadat een opdracht is verstrekt en aanvaard en voordat deze is afgerond is deze partij schadeplichtig.

 

De rechtbank oordeelt dat de samenwerkingsovereenkomst is opgezegd. Mosman heeft onvoldoende gesteld dat [gedaagde sub 2] de samenwerkingsovereenkomst heeft opgezegd nadat er opdrachten waren verstrekt en aanvaard en dat dat tot schade heeft geleid. Mosman heeft vier projecten genoemd die zouden zijn stopgezet, maar dat deze projecten al liepen toen [gedaagde sub 2] de overeenkomst opzegde had Mosman nader moeten concretiseren. Evenmin heeft Mosman onderbouwt dat de stopzettingen tot schade hebben geleid vanwege de opzegging. De vordering tot afgifte van technische gegevens en kennis door [gedaagde sub 2] wordt afgewezen: geen van in de akte genoemde situaties zijn van toepassing (overlijden en wilsonbekwaamheid).

 

Mosman stelt verder dat gedaagden actief ervoor hebben gekozen verwarring te stichten in de markt door de domeinnaam en inhoud van de internetpagina met producten van Mosman- [handelsnaam B] ter beschikking te stellen aan de belangrijkste concurrent Solex en door mee te werken aan een persbericht op de internetpagina van Solex, waarin wordt gesuggereerd dat de producten nu alleen nog maar via Solex kunnen worden gekocht. De rechtbank stelt voorop dat [gedaagde sub 1] een rekenkundig model en software heeft ontwikkeld die dienstig zijn bij het ontwerpen van bulk solids coolers en heaters. Dit model en software zijn strikt geheim, en zijn bij Mosman nooit bekend geweest. Vast staat dat [gedaagde sub 2]  al geruime tijd vóór de samenwerking met Mosman met bulk solids coolers en heaters actief was op de markt onder de naam [handelsnaam B] en dat [gedaagde sub 1]  houder is van de domeinnaam [handelsnaam B].nl. Niets wijst erop dat een ander dan [gedaagde sub 1] auteursrechthebbende is op het rekenkundig model en de software. De rechtbank oordeelt dat [gedaagde sub 2]  gerechtigd was om zijn technische kennis en know how over te dragen aan een derde en dus ook aan Solex. Mosman heeft verder op geen enkele wijze nader geconcretiseerd dat de markt ten nadele van Mosman (verder) is verward. Een medewerker van Solex heeft de betreffende informatie op de website van Solex geplaatst. Daarvoor kan [gedaagde sub 1] niet verantwoordelijk gehouden worden, Mosman dient zich voor eventuele inbreuken op haar auteursrechten te wenden tot Solex. Dit geldt ook voor de eventueel onrechtmatige uitlatingen in een persbericht.

 

De vordering tot schadevergoeding als gevolg van wanprestatie dan wel onrechtmatig handelen jegens Mosman wordt afgewezen. Mosman heeft onvoldoende gesteld dat nakoming blijvend onmogelijk was, waardoor ingebrekestelling was vereist die is uitgebleven. [gedaagde sub 2] is niet in verzuim geraakt, dus is er geen sprake van een tekortkoming.

 

Gedaagden vorderen een nietigverklaring van het door Mosman gedeponeerde woordmerk [handelsnaam B]. Vast staat dat [gedaagde sub 2] via zijn vennootschap [gedaagde sub 1] al geruime tijd voor de samenwerking met Mosman en voorafgaand aan het depot [handelsnaam B] gebruikte als handelsnaam en teken voor zijn product. [gedaagde sub 1] heeft daarbij ook in de markt naamsbekendheid gegenereerd. Mosman wist of behoorde te weten van voorgebruik door gedaagden in de laatste drie jaren voor de inschrijving van haar merk voor soortgelijke waren. [gedaagde sub 1] heeft tijdens de samenwerking met Mosman [handelsnaam B] als woordmerk gebruikt in het handelsverkeer, en facturen aan Mosman gestuurd onder de naam ‘[handelsnaam B] Bulk Solids Coolers’. De rechtbank oordeelt dat het depot van het woordmerk [handelsnaam B] te kwader trouw is verricht. Het depot en het gebruik van [handelsnaam B] door Mosman is ook onrechtmatig jegens [gedaagde sub 1].

 

IEPT20170712, Rb Gelderland, Mosman

 

ECLI:NL:RBGEL:2017:6935