Vorderen schadevergoeding op grond van Bulgaars vonnis dat onjuist is geen misbruik van recht

Print this page 07-02-2018
IEPT20171017, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

Vorderen schadevergoeding op grond van in gezag van gewijsde gegaan Bulgaars vonnis waarvan Simiramida erkent dat dit onjuist is leidt niet tot misbruik van recht: zou nuttige werking van oordeel HvJEU (IEPT20150716) ondergraven door via omweg alsnog te bewerkstelligen dat vonnis niet wordt geëxecuteerd wegens strijd met artikel 5(3) Merkenrichtlijn. Geen schadevergoeding op grond van gestelde schadeposten i (niet gerealiseerde verkopen) en iii ( terugtrekken afnemers): Simiramida beoogde handelingen te verrichten die noodzakelijkerwijs impliceren dat de [merk whisky] in de EER in de handel werd gebracht, wat inbreukmakend is, onvoldoende weersproken dat handelspartners Simiramida containers niet binnen EER zouden brengen. Geen schadevergoeding op grond van schadepost ii ( opgezegde bankfaciliteit): onvoldoende onderbouwd dat Simiramida bankfaciliteit zou hebben aangewend voor andere doeleinden dan invoer [merk whisky] in de EER. Wel schadevergoeding schadepost iv (schade wegens beslagen partij whisky waar geen winst op is gemaakt): erkenning Bulgaars vonnis brengt mee dat het om partij [merk whisky] ging waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten. Schadevergoeding van € 10.000 + wettelijke rente over dat bedrag en over geïnvesteerd bedrag van € 76.608: nettowinstmarge van 13% over geïnvesteerd bedrag komt hof niet onaannemelijk voor. Grotere schade door “turnaround” van een maand afgewezen: ten aanzien van opvolgende partijen whisky onvoldoende onderbouwd dat het gaat om handel in whisky waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten. Verklaring voor recht van onrechtmatig handelen Diageo afgewezen: in gedeeltelijk toewijzen schadevergoeding ligt al onrechtmatigheidsoordeel besloten, verklaring steunt op vonnis dat volgens beide partijen in strijd is met Unierecht waardoor Simiramida belang bij verklaring voor recht nader had moeten onderbouwen. Erkenning Bulgaarse vonnis toegewezen.

 

PROCESRECHTSCHADEIPR

 

Vervolg op IEPT20160708 (HR - eindarrest), IEPT20150716 (HvJEU) en IEPT20131220 (HR – verwijzingsarrest). Het hof Amsterdam had op 5 juni 2012 (IEPT20120605) tussenarrest gewezen, waartegen tussentijds cassatieberoep was opengesteld. De Hoge Raad oordeelde in IEPT20160708 onder meer dat het HvJEU klaarblijkelijk heeft geoordeeld dat erkenning van de in geding zijnde beslissing niet wegens strijd met de openbare orde kan worden geweigerd. Onjuiste toepassing van artikel 5(3) Merkenrichtlijn was volgens het HvJEU geen schending van een rechtsregel van essentieel van belang. De onderhavige zaak betreft het eindarrest van het hof Amsterdam. 

 

Het hof oordeelt allereerst dat het vorderen van een schadevergoeding op grond van het in gezag van gewijsde  gegaan Bulgaarse vonnis waarvan Simiramida erkent dat dit onjuist is niet leidt niet tot misbruik van recht. Indien dit wel zo zou zijn zou de nuttige werking van het oordeel van het HvJEU worden ondergraven. Van de vier gestelde schadeposten wordt alleen schadepost iv (schade wegens de beslagen partij whisky waar geen winst op is gemaakt) toegewezen. Het hof acht aannemelijk dat Simiramida als gevolg van het beslag op deze partij whisky schade heeft geleden, maar kan de omvang ervan niet nauwkeurig vaststellen. Een netto-winstmarge van omstreeks 13% over het geïnvesteerde bedrag van € 76.608 komt het hof niet onaannemelijk voor (Simiramida stelt in haar stukken 15% en 13%). Dit leidt tot een schadevergoeding van € 10.000, waarover ook wettelijke winst wordt toegewezen. Er wordt ook wettelijke winst over het geïnvesteerde bedrag toegewezen. Dat de schade groter is door “turnaround” van een maand wordt niet gevolgd.

 

De gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen, omdat in het gedeeltelijk toewijzen van de schadevergoeding al een onrechtmatigheidsoordeel besloten ligt. Daarnaast steunt de gevorderde verklaring op een vonnis dat volgens beide partijen in strijd is met Unierecht waardoor Simiramida haar belang bij een verklaring voor recht nader had moeten onderbouwen. De gevorderde erkenning van het Bulgaarse vonnis wordt toegewezen.

 

IEPT20171017, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

 

ECLI:NL:GHAMS:2017:4217