Plaats inbreuk online advertenties kan ook de plaats zijn waar de doelgroep zich bevindt

Print this page 10-09-2019
IEPT20190905, HvJEU, AMS Neve v Heritage Audio

Houder Uniemerk kan, bij vermeende inbreuk via online advertenties, een vordering wegens inbreuk instellen tegen een derde bij de merkenrechtbank van de plaats waar de doelgroep van de inbreukmakende online advertenties zich bevindt.

 

MERKENRECHT - IPR

 

In deze zaak gaat het om een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk tegen een derde die in online advertenties gebruik heeft gemaakt van tekens die identiek zijn aan dit merk of ermee overeenstemmen. De vordering was ingesteld bij een rechtbank in het Verenigd Koninkrijk, die zichzelf niet bevoegd achtte om van deze vordering kennis te nemen, omdat volgens de rechtbank de rechterlijke instantie bevoegd is van de plaats waar de derde de beslissing heeft genomen om op deze website te adverteren en deze waren te koop aan te bieden en waar deze derde de uitvoering ervan heeft geregeld.

 

In artikel 97 lid 1 verordening 207/2009 (oud) stond dat bij een merkinbreukprocedure de rechtelijke instantie van de lidstaat bevoegd is, waar de gedaagde zijn woonplaats heeft of de lidstaat waar hij een vestiging heeft. In lid 5 van dit artikel stond dat procedures met betrekking tot merkinbreuk – met uitzondering van rechtsvorderingen tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk - ook ingesteld kunnen worden bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. Deze verordening is vervangen door 2017/1001 en het artikel 97 komt woordelijk overeen met artikel 125.

 

Het hof oordeelt dat, wanneer de inbreukmakende handelingen bestaan in het langs elektronische weg weergeven van advertenties en verkoopaanbiedingen voor waren die zijn voorzien van een teken dat inbreuk maakt op een Uniemerk moet ervan worden uitgegaan dat deze handelingen zijn verricht op het grondgebied van de doelgroep van de advertenties, ook al bevinden de waren waarop deze advertenties of aanbiedingen betrekking hebben op een ander grondgebied dan verweerder. Wanneer de frase “waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” zo wordt uitgelegd dat alleen de rechtbank bevoegd is van het land waar de advertenties en aanbiedingen online worden gezet, staat er voor de rechthebbende geen procedure open bij een andere rechtbank. Om te voorkomen dat houders van een nagemaakt Uniemerk over een alternatieve rechtbank beschikken, hoeft de inbreukmaker er alleen maar voor te zorgen dat het grondgebied waar de gegevens online worden gezet overeenkomt met dat waar zij gevestigd zijn. Het kan voor verzoeker ook nog eens buitensporig moeilijk of zelfs onmogelijk blijken om te achterhalen waar verweerder de beslissingen heeft genomen en de technische handelingen heeft verricht om zijn advertenties en verkoopaanbiedingen te laten verschijnen.

 

IEPT20190905, HvJEU, AMS Neve v Heritage Audio

 

C-172/18 - ECLI:EU:C:2019:674