Uniemerkenverordening 2017

Print this page

Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Uniemerk

 

Artikel 2 - Bureau

 

Artikel 3 - Handelingsbevoegdheid

 

Hoofdstuk II - Merkenrecht

 

Afdeling 1 - Definitie en verkrijging van het Uniemerk

 

Artikel 4 - Tekens die een Uniemerk kunnen vormen

 

Artikel 5 - Houders van Uniemerken

 

Artikel 6 - Verkrijging van het Uniemerk

 

Artikel 7 - Absolute weigeringsgronden

 

Artikel 8 - Relatieve weigeringsgronden

 

 

Afdeling 2 - Rechtsgevolgen van het uniemerk

 

Artikel 9 - Rechten verbonden aan het Uniemerk

 

Artikel 10 - Het recht om voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking of andere middelen te verbieden

 

Artikel 11 - Datum vanaf wanneer rechten tegenover derden gelden

 

Artikel 12 - Afbeelding van het Uniemerk in een naslagwerk

 

Artikel 13 - Verbod van het gebruik van het Uniemerk dat voor een gemachtigde of vertegenwoordiger ingeschreven is

 

Artikel 14 - Beperking van de aan het Uniemerk verbonden rechtsgevolgen

 

Artikel 15 - Uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht

 

Artikel 16 - Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure

 

Artikel 17 - Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk

 

 

Afdeling 3 - Gebruik van het Uniemerk

 

Artikel 18 - Gebruik van het Uniemerk

 

 

Afdeling 4 - Het Uniemerk als deel van het vermogen

 

Artikel 19 - Behandeling van Uniemerken als nationale merken

 

Artikel 20 - Overgang

 

Artikel 21 - Overgang van een op naam van een gemachtigde ingeschreven merk

 

Artikel 22 - Zakelijke rechten

 

Artikel 23 - Gedwongen tenuitvoerlegging

 

Artikel 24 - Insolventieprocedure

 

Artikel 25 - Licentie

 

Artikel 26 - Procedure voor de inschrijving van licenties en andere rechten in het register

 

Artikel 27 - Werking jegens derden

 

Artikel 28 - De aanvraag voor een Uniemerk als deel van het vermogen

 

Artikel 29 - Procedure voor de doorhaling of wijziging van de inschrijving in het register van licenties en overige rechten

 

 

Hoofdstuk III - De aanvraag voor een Uniemerk

Afdeling 1 - Indiening van de aanvraag en voorwaarden waaraan deze moet voldoen

 

Artikel 30 - Indiening van de aanvraag

 

Artikel 31 - Voorschriften waaraan de aanvraag moet voldoen

 

Artikel 32 - Datum van indiening

 

Artikel 33 - Aanduiding en indeling van waren en diensten

 

 

Afdeling 2 - Voorrang

 

Artikel 34 - Recht van voorrang

 

Artikel 35 - Beroep op voorrang

 

Artikel 36 - Rechtsgevolgen van het recht van voorrang

 

Artikel 37 - Gelijkwaardigheid van de aanvraag met een nationale aanvraag

 

 

Afdeling 3 - Voorrang in geval van tentoonstelling

 

Artikel 38 - Voorrang in geval van tentoonstelling

 

 

Afdeling 4 - Anciënniteit van een nationaal merk

 

Artikel 39 - Inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk in een aanvraag voor een Uniemerk of na de indiening van een aanvraag

 

Artikel 40 - Inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk na de inschrijving van het Uniemerk

 

 

Hoofdstuk IV - Inschrijvingsprocedure

 

Afdeling 1 - Onderzoek van de aanvraag

 

Artikel 41 - Onderzoek van de voorwaarden voor indiening

 

Artikel 42 - Onderzoek van absolute weigeringsgronden

 

 

Afdeling 2 - Recherche

 

Artikel 43 - Rechercheverslag

 

 

Afdeling 3 - Publicatie van de aanvraag

 

Artikel 44 - Publicatie van de aanvraag

 

 

Afdeling 4 - Opmerkingen van derden en oppositie

 

Artikel 45 - Opmerkingen van derden

 

Artikel 46 - Oppositie

 

Artikel 47 - Onderzoek van de oppositie

 

Artikel 48 - Delegatie van bevoegdheden

 

 

Afdeling 5 - Intrekking, beperking, wijziging en afsplitsing van de aanvraag

 

Artikel 49 - Intrekking, beperking en wijziging van de aanvraag

 

Artikel 50 - Afsplitsing van de aanvraag

 

 

Afdeling 6 - Inschrijving

 

Artikel 51 - Inschrijving

 

 

Hoofdstuk V - Duur, vernieuwing, wijziging en afsplitsing van het Uniemerk

 

Artikel 52 - Duur van de inschrijving

 

Artikel 53 - Vernieuwing

 

Artikel 54 - Wijziging

 

Artikel 55 - Wijziging van de naam of het adres

 

Artikel 56 - Afsplitsing van de inschrijving

 

 

Hoofdstuk VI - Afstand, verval en nietigheid
 

Afdeling 1 - Afstand

 

Artikel 57 - Afstand

 

 

Afdeling 2 - Gronden van verval

 

Artikel 58 - Gronden van verval
 

 

Afdeling 3 - Nietigheidsgronden

 

Artikel 59 - Absolute nietigheidsgronden

 

Artikel 60 - Relatieve nietigheidsgronden

 

Artikel 61 - Rechtsverwerking wegens gedogen

 

 

Afdeling 4 - Rechtsgevolgen van verval en nietigheid

 

Artikel 62 - Rechtsgevolgen van verval en nietigheid

 

 

Afdeling 5 - Procedure voor het bureau inzake vervallenverklaring of nietigverklaring

 

Artikel 63 - Vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring

 

Artikel 64 - Onderzoek van de vordering

 

Artikel 65 - Delegatie van bevoegdheden

 

 

Hoofdstuk VII - Beroepsprocedure

 

Artikel 66 - Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld

 

Artikel 67 - Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen zijn in de procedure

 

Artikel 68 - Termijn en vorm van beroep

 

Artikel 69 - Herziening van beslissingen bij beroepen ex parte

 

Artikel 70 - Onderzoek van het beroep

 

Artikel 71 - Beslissing over het beroep

 

Artikel 72 - Beroep bij het Hof van Justitie

 

Artikel 73 - Delegatie van bevoegdheden

 

 

Hoofdstuk VIII - Specifieke bepalingen inzake collectieve uniemerken en unicertificeringsmerken

 

Afdeling 1 - Collectieve Uniemerken

 

Artikel 74 - Collectieve Uniemerken

 

Artikel 75 - Reglement van het collectieve Uniemerk

 

Artikel 76 - Afwijzing van de aanvraag

 

Artikel 77 - Opmerkingen van derden

 

Artikel 78 - Gebruik van het merk

 

Artikel 79 - Wijziging van het reglement van het collectieve Uniemerk

 

Artikel 80 - Uitoefening van het recht tot instelling van een vordering wegens inbreuk

 

Artikel 81 - Gronden van verval

 

Artikel 82 - Nietigheidsgronden

 

 

Afdeling 2 - Uniecertificeringsmerken

 

Artikel 83 – Uniecertificeringsmerken

 

Artikel 84 - Reglement voor het gebruik van een Uniecertificeringsmerk

 

Artikel 85 - Afwijzing van de aanvraag

 

Artikel 86 - Opmerkingen van derden

 

Artikel 87 - Gebruik van het Uniecertificeringsmerk

 

Artikel 88 - Wijziging van het reglement voor gebruik van het Uniecertificeringsmerk

 

Artikel 89 - Overgang

 

Artikel 90 - Personen die een vordering wegens inbreuk kunnen instellen

 

Artikel 91 - Gronden van verval

 

Artikel 92 - Nietigheidsgronden

 

Artikel 93 - Omzetting

 

 

Hoofdstuk IX - Procedureregels

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 94 - Beslissingen en mededelingen van het Bureau

 

Artikel 95 - Ambtshalve onderzoek van de feiten

 

Artikel 96 - Mondelinge procedure

 

Artikel 97 - Bewijsvoering

 

Artikel 98 - Kennisgeving

 

Artikel 99 - Kennisgeving van verlies van rechten

 

Artikel 100 - Mededelingen aan het Bureau

 

Artikel 101 - Termijnen

 

Artikel 102 - Rechtzetting van fouten en kennelijke vergissingen

 

Artikel 103 - Herroeping van beslissingen

 

Artikel 104 - Herstel in de vorige toestand

 

Artikel 105 - Voortzetting van de procedure

 

Artikel 106 - Onderbreking van de procedure

 

Artikel 107 - Verwijzing naar algemene beginselen

 

Artikel 108 - Einde van de financiële verplichtingen

 

 

Afdeling 2 - Kosten

 

Artikel 109 - Verdeling van de kosten

 

Artikel 110 - Tenuitvoerlegging van beslissingen tot vaststelling van de kosten

 

 

Afdeling 3 - Voorlichting van het publiek en van de instanteis der lidstaten

 

Artikel 111 - Register van Uniemerken

 

Artikel 112 - Databank

 

Artikel 113 - Onlinetoegang tot beslissingen

 

Artikel 114 - Openbare inzage

 

Artikel 115 - Bewaring van dossiers

 

Artikel 116 - Periodieke publicaties

 

Artikel 117 - Administratieve samenwerking

 

Artikel 118 - Uitwisseling van publicaties

 

 

Afdeling 4 - Vertegenwoordiging

 

Artikel 119 - Algemene beginselen betreffende de vertegenwoordiging

 

Artikel 120 - Beroepsmatige vertegenwoordiging

 

Artikel 121 - Delegatie van bevoegdheden

 

 

Hoofdstuk X - Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende Uniemerken

 

Afdeling 1 - Toepassing van de regels van de Unie betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 

Artikel 122 - Toepassing van de regels van de Unie betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 

 

Afdeling 2 - Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Uniemerken

 

Artikel 123 - Rechtbanken voor het Uniemerk

 

Artikel 124 - Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid

 

Artikel 125 - Internationale bevoegdheid

 

Artikel 126 - Omvang van de bevoegdheid

 

Artikel 127 - Vermoeden van geldigheid — Verweer ten gronde

 

Artikel 128 - Reconventionele vordering

 

Artikel 129 - Toepasselijk recht

 

Artikel 130 - Sancties

 

Artikel 131 - Voorlopige en beschermende maatregelen

 

Artikel 132 - Bijzondere bepalingen inzake verknochtheid

 

Artikel 133 - Bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk van tweede aanleg — Beroep in cassatie

 

 

Afdeling 3 - Andere geschillen betreffende Uniemerken

 

Artikel 134 - Aanvullende bepalingen inzake de bevoegdheid van andere nationale rechterlijke instanties dan de rechtbanken voor het Uniemerk

 

Artikel 135 - Verplichting van de nationale rechterlijke instantie

 

 

Hoofdstuk XI - Gevolgen voor het recht van de lidstaten

 

Afdeling 1 - Civiele vorderingen op grond van meer merken

 

Artikel 136 - Gelijktijdige en opeenvolgende civiele vorderignen op grond van Uniemerken en nationale merken

 

 

Afdeling 2 - Toepassing van het recht van de lidstaten om het gebruik van Uniemerken te verbieden

 

Artikel 137 - Verbod op het gebruik van Uniemerken

 

Artikel 138 - Oudere rechten van plaatselijke betekenis

 

 

Afdeling 3 - Omzetting in een aanvraag voor een nationaal merk

 

Artikel 139 - Verzoek tot het inleiden van de nationale procedure

 

Artikel 140 - Indiening, publicatie en doorzending van het verzoek tot omzetting

 

Artikel 141 - Vormvereisten voor omzetting

 

 

Hoofdstuk XII - Het bureau

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 142 - Rechtspositie

 

Artikel 143 - Personeel

 

Artikel 144 - Voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 145 - Aansprakelijkheid

 

Artikel 146 - Talen

 

Artikel 147 - Publicatie en inschrijving in het register

 

Artikel 148 - Vertalingen

 

Artikel 149 - Transparantie

 

Artikel 150 - Beveiligingsvoorschriften ter bescherming van gerubriceerde gegevens en gevoelige niet-gerubriceerde gegevens

 

 

Afdeling 2 - Taken van het Bureau en samenwerking ter bevordering van convergentie

 

Artikel 151 - Taken van het Bureau

 

Artikel 152 - Samenwerking ter bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten

 

 

Afdeling 3 - Raad van bestuur

 

Artikel 153 - Functies van de raad van bestuur

 

Artikel 154 - Samenstelling van de raad van bestuur

 

Artikel 155 - Voorzitter van de raad van bestuur

 

Artikel 156 - Vergaderingen

 

 

Afdeling 4 - Uitvoerend directeur

 

Artikel 157 - Functies van de uitvoerend directeur

 

Artikel 158 - Benoeming en ontslag van de uitvoerend directeur en verlenging van zijn ambtstermijn

 

 

Afdeling 5 - Toepassing van de procedures

 

Artikel 159 - Bevoegdheid

 

Artikel 160 - Onderzoekers

 

Artikel 161 - Oppositieafdelingen

 

Artikel 162 - Dienst bevoegd voor het register

 

Artikel 163 - Nietigheidsafdelingen

 

Artikel 164 - Algemene bevoegdheid

 

Artikel 165 - Kamers van beroep

 

Artikel 166 - Onafhankelijkheid van de leden van de kamers van beroep

 

Artikel 167 - Presidium van de kamers van beroep en van de grote kamer

 

Artikel 168 - Delegatie van bevoegdheden

 

Artikel 169 - Uitsluiting, verschoning en wraking

 

Artikel 170 - Centrum voor bemiddeling

 

 

Afdeling 6 - Begroting en financiële controle

 

Artikel 171 - Begrotingscomité

 

Artikel 172 - Begroting

 

Artikel 173 - Opstelling van de begroting

 

Artikel 174 - Controle

 

Artikel 175 - Fraudebestrijding

 

Artikel 176 - Rekening en verantwoording

 

Artikel 177 - Financiële bepalingen

 

Artikel 178 - Taksen en vergoedingen en termijnen

 

Artikel 179 - Betaling van taksen en vergoedingen

 

Artikel 180 - Datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht

 

Artikel 181 - Ontoereikende betalingen en terugbetaling van onbeduidende bedragen

 

 

Hoofdstuk XIII - Internationale inschrijving van merken

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 182 - Toepassing van bepalingen

 

 

Afdeling 2 - Internationale inschrijving op basis van een aanvraag voor een Uniemerk of op basis van een Uniemerk

 

Artikel 183 - Indiening van een internationale aanvraag

 

Artikel 184 - Vorm en inhoud van de internationale aanvraag

 

Artikel 185 - Aantekening in het dossier en in het register

 

Artikel 186 - Kennisgeving van de ongeldigheid van de basisaanvraag of –inschrijving

 

Artikel 187 - Verzoek om territoriale uitbreiding na internationale inschrijving

 

Artikel 188 - Internationale taksen

 

 

Afdeling 3 - Internationale inschrijvingen waarin de Unie wordt aangeduid

 

Artikel 189 - Rechtsgevolgen van internationale inschrijvingen waarin de Unie wordt aangeduid

 

Artikel 190 - Publicatie

 

Artikel 191 - Beroep op anciënniteit bij een internationale aanvraag

 

Artikel 192 - Anciënniteit inroepen bij het Bureau

 

Artikel 193 - Aanduiding van waren en diensten en onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden

 

Artikel 194 - Collectieve merken en certificeringsmerken

 

Artikel 195 - Recherche

 

Artikel 196 - Oppositie

 

Artikel 197 - Internationale inschrijving in de plaats van een Uniemerk

 

Artikel 198 - Nietigverklaring van een internationale inschrijving

 

Artikel 199 - Rechtsgevolgen van inschrijving van overgang

 

Artikel 200 - Rechtsgevolgen van inschrijving van licenties en andere rechten

 

Artikel 201 - Onderzoek van verzoeken tot inschrijving van overgangen, licenties of beperkingen van het beschikkingsrecht van de houder

 

Artikel 202 - Omzetting van een aanduiding van de Unie die via een internationale inschrijving plaatsvindt, in een aanvraag voor een nationaal merk of in een aanduiding van lidstaten

 

Artikel 203 - Gebruik van een merk dat het voorwerp van een internationale inschrijving vormt

 

Artikel 204 - Omzetting

 

Artikel 205 - Communicatie met het Internationale Bureau

 

Artikel 206 - Gebruik van talen

 

 

Hoofdstuk XIV - Slotbepalingen

 

Artikel 207 - Comitéprocedure

 

Artikel 208 - Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

Artikel 209 - Bepalingen betreffende de uitbreiding van de Unie

 

Artikel 210 - Evaluatie en herziening

 

Artikel 211 - Intrekking

 

Artikel 212 - Inwerkingtreding

 

Bijlage I - Bedrag van de taksen

 

Bijlage II - Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

 

Bijlage III - Concordantietabel

 

Disclaimer

Tekst geldend op 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.