Geen merkinbreuk door gebruik HYET-merken tijdens onderhandelingen en gebruik HSWT-teken en HSWT-handelsnaam na beëindigen onderhandelingen

22-07-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210714, Rb Den Haag, Stratco v HSWT
(Met dank aan Lars Bakers en Marissa Brinks, Bingh)

Geen inbreuk sub a op HYET-merken door gebruik vooruitlopend op samenwerking: sprake van impliciete toestemming en het gebruik is na beëindiging onderhandelingen binnen een half jaar gestaakt welke termijn door Stratco c.s. redelijk werd geacht. Geen inbreuk sub b op HYET-merken door gebruik van HSWT-teken en HSWT-handelsnaam: geen nawerking doordat geen sprake was van inbreuk en sprake van minimale auditieve en visuele overeenstemming en geen grond voor begripsmatige overeenstemming waardoor geen verwarringsgevaar is te duchten en feitelijke verwarring is gevolg van overname Gravelinesfabriek en afbreken onderhandelingen. Geen inbreuk sub b op HYET-woord-beeldmerk door gebruik HSWT-teken: auditief en visueel nog minder overeenstemming door toevoeging 'Sweet' en verschillende beeldelementen en begripsmatige overeenstemming niet gebleken. Geen beroep op artikel 6:193c en 6:193d BW mogelijk: HSWT c.s. is actief op de zakelijke markt en verkoopt en levert niet aan consumenten. Geen oneerlijke mededinging door onrechtmatig profiteren van investeringen: uitlating over Stratco c.s. door partij buiten deze procedure, overeenkomst tussen Coca Cola en HSWT France niet onrechtmatig jegens Hyet Holding, geen nodeloze verwarring door gebruik HSWT-teken, geen verwarring gesticht door gebruik e-mailadressen van voormalig medewerkers van Hyet Sweet.   

 

MERKENRECHT - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN

 

Stratco c.s. is actief op de markt voor zoetstoffen en is houder van de op 2 november 2015 ingeschreven HYET-Uniemerken. Hyet Holding (de handelsnaam van Pegasus (eiser 2)) is in 2015 eigenaar geworden van de vennootschap die de de Gravelines-fabriek exploiteerde. De Gravelines-fabriek is de enige aspartaam-producent in Europa. De overname werd voortgezet onder de naam Hyet Sweet SAS. Hyet Sweet SAS is op 27 juni 2018 door de rechtbank te Duinkerken in 'redressement judiciaire' gebracht, een met een surséance van betaling vergelijkbare rechtsfiguur naar Frans recht. Op 19 oktober 2018 is een NDA gesloten en zijn gesprekken gevoerd over een toekomstige samenwerking tussen partijen. HSWT France is de Gravelines-fabriek gaan exploiteren, onder gebruikmaking van de HYET-merken, terwijl nog werd onderhandeld. Nadat de onderhandelingen werden afgebroken, heeft HSWT France vanaf 1 april 2019 het gebruik van de HYET-merken afgebouwd en is zij overgegaan op het HSWT-teken.

 

Stratco c.s. stelt dat HSWT c.s. inbreuk heeft gemaakt op de HYET-merken door deze zonder toestemming van Stratco te gebruiken en met gebruik van het HSWT-teken en de handelsnaam van HSWT France. Daarnaast maakt HSWT France zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken en onrechtmatige oneerlijke mededinging. 

 

De rechtbank wijst de inbreukvorderingen van Hyet Holding af aangezien gesteld noch gebleken is welk belang Hyet Holding heeft bij toewijzing van vorderingen waarbij de rechten van de houder (Stratco) worden gehandhaafd. 

 

De rechtbank volgt Stratco c.s. niet in het betoog dat HSWT c.s. vanaf 2 januari 2019 inbreukmakend handelt door gebruik te maken van de HYET-merken, aangezien sprake is van impliciete toestemming voor dat gebruik vooruitlopend op de samenwerking. Gelet op de niet voorziene rebranding door HSWT France werd een overgangstermijn van een half jaar door Stratco c.s. redelijk geacht waardoor HSWT France uiterlijk 1 september 2019 moest stoppen met het gebruik van de HYET-merken. De door Stratco c.s. genoemde voorbeelden van voortdurend merkgebruik dateren van vóór 1 september 2019. De rechtbank wijst de op artikel 9 lid 2 sub a UMVo gebaseerde inbreukvorderingen af.

 

Voor wat betreft de inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo is de rechtbank van oordeel dat er auditief op z'n best minimale overeenstemming is tussen het HYET-woordmerk en het HSWT-teken. HYET (phonetisch Hai-et) klinkt heel anders dan het woordelement HSWT (H-S-W-T). Ook visueel is er minimale overeenstemming, omdat het woordelement in het HSWT-teken net als het HYET-woordmerk in hoofdletters is geschreven en bestaat uit vier letters, beginnend met een H en eindigend met een T. Daarnaast bestaat het HSWT-teken ook uit een beeldelement. Er is geen grond voor het oordeel dat het relevante publiek een begripsmatig verband zal zien tussen beide tekens. De rechtbank concludeert dat er geen verwarringsgevaar is te duchten bij het in aanmerking komende relevante publiek. De feitelijke grote verwarring is veeleer het gevolg van het feit dat de Gravelinesfabriek going concern is overgenomen en na het afbreken van de onderhandelingen onder een nieuwe naam en met nieuwe contactgegevens is voortgezet. Het gebruik van het HSWT-teken maakt geen inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo op het HYET-woordmerk.

 

Ten aanzien van het HYET-woord-/beeldmerk en HSWT-teken geldt dat het auditief verder afwijkt door de toevoeging 'Sweet' in het HYET-woord-/beeldmerk, dat het visueel verder afwijkt door de beeldelementen in het merk en het teken en dat het de vraag is of het publiek begripsmatige overeenstemming zal zien tussen beide tekens. Aangezien er geen verwarringsgevaar is te duchten, is er geen sprake van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub UMVo op het HYET-woord-/beeldmerk.

 

De rechtbank is van oordeel dat uitgaande van de beschreven mate van overeenstemming ook ten aanzien van de HSWT-handelsnaam en de HYET-merken geen verwarring is te duchten bij het relevante publiek en dat ook dit gebruik geen inbreuk oplevert.

 

Stratco c.s. stelt verder dat er sprake is van oneerlijke misleidende handelspraktijken doordat HSWT c.s. met het gebruik van de productnaam HYET aspartaam en de productcode HS 0120 afnemers misleiden over de aard van de waar, de eigenschappen en de herkomst daarvan, en wordt de indruk gewekt dat de HSWT aspartaam aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoet als de HYET aspartaam. Verder houdt HSWT c.s. volgens Stratco c.s. essentiële informatie verborgen zodat sprake zou zijn van misleidende omissie. De door Stratco c.s. ingeroepen bepalingen hebben betrekking op handelspraktijken die op consumenten gericht zijn, terwijl HSWT c.s. aan producenten levert. De vorderingen worden derhalve afgewezen.

 

IEPT20210714, Rb Den Haag, Stratco v HSWT

 

(Kopie origineel vonnis)

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:7652