Geen dreiging Apple die een bevriezende maatregel rechtvaardigt

18-10-2021 Print this page
IEPT20211018, Rb Den Haag, Ericsson v Apple

Provisionele voorziening in kort geding: AASI (anti anti suit injunction). Vordering afgewezen. Geen reële dreiging dat Apple tegen Ericsson een ASI (anti suit injunction) zal instellen.


Voor de inhoudelijke beoordeling van een provisionele voorziening voor het opleggen van een bevriezende maatregel in afwachting van de behandeling van het kort geding sprake moet zijn van (dreigend) onrechtmatig handelen van Apple c.s. en meer specifiek in deze provisie in kort geding (dreigend) handelen door Apple c.s. waardoor datgene wat in kort geding wordt gevorderd geheel of ten dele illusoir zou worden.

 

Ericsson beroept zich in dat kader op een dreiging dat Apple c.s. een anti-suit injunction (hierna: ASI) ergens ter wereld tegen Ericsson zal instellen die mede zal zien op procedures in Nederland over octrooien die hier gelding hebben. 

Ericsson had bij dagvaarding gesteld dat die dreiging volgt uit het gegeven dat Apple c.s. in een geschil met Qualcomm in een procedure in de Verenigde Staten in 2017 een ASI heeft ingesteld. Echter volgt in die procedure heeft Qualcomm, niet Apple, die een ASI gevraagd. Ericsson heeft ter zitting aangegeven dat haar stelling inderdaad op een foutieve aanname berust. 

Ericsson heeft niets gesteld waaruit een concrete dreiging volgt. De omstandigheid dat andere partijen dergelijke ASI’s hebben ingesteld in vergelijkbare omstandigheden betekent niet dat Apple dat zal doen. 

 

Dat Apple c.s. niet bereid is een toezegging te doen geen ASI in te stellen tegen Ericsson, is op zichzelf onvoldoende dreiging als vereist voor het treffen van een voorlopige maatregel. 

 

Het feit dat Apple c.s. deze toezegging niet wil geven, zou mogelijk als bijkomende omstandigheid gelden wanneer Apple c.s. in het verleden al daadwerkelijk een ASI tegen Ericsson/derde octrooihouder(s) heeft ingesteld of er andere omstandigheden zijn waaruit een dreiging daartoe kan worden afgeleid. Daarvan is in dit geval geen sprake. Bovendien heeft Apple c.s. tijdens de mondelinge behandeling aangegeven dat zij nog nooit een ASI heeft gevraagd en ook niet voornemens is dat te doen. 

Het is niet aannemelijk dat sprake is van een dreiging die een bevriezende maatregel in afwachting van de behandeling van het kort geding rechtvaardigt.

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBDHA:2021:11312