HvJ EU: Amazon gebruikt Louboutin-teken door geen onderscheiding te maken tussen verkoper en derden-aanbieder

22-12-2022 Print this page
IEPT20221222, HvJEU, Louboutin v Amazon

Marktplaats: Inbreukmakend gebruik van een merk (artikel 9(2)(a) Uniemerkenverordening). De beheerder van een website voor onlineverkoop die naast zijn eigen verkoopaanbiedingen ook een onlinemarktplaats omvat, kan worden geacht zelf gebruik te maken van een Uniemerk wanneer derde verkopers op die marktplaats zonder toestemming van de houder van dat merk dergelijke van dat teken voorziene waren te koop aanbieden, indien een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van die website een verband legt tussen de diensten van die beheerder en het betrokken teken, hetgeen met name het geval is wanneer die gebruiker, gelet op alle elementen die de betrokken situatie kenmerken, de indruk kan krijgen dat de beheerder zelf in eigen naam en voor eigen rekening de van dat teken voorziene waren in de handel brengt. In dit verband is het relevant

(a) dat deze beheerder de op zijn website gepubliceerde aanbiedingen op uniforme wijze presenteert, waarbij hij tegelijkertijd verkoopaanbiedingen weergeeft betreffende waren die hij in eigen naam en voor eigen rekening verkoopt en verkoopaanbiedingen betreffende waren die door derde verkopers op die marktplaats worden aangeboden,

(b) dat hij zijn eigen logo als gerenommeerde distributeur op al die verkoopaanbiedingen weergeeft en

(c) dat hij derde verkopers in het kader van de verhandeling van de van het betrokken teken voorziene waren aanvullende diensten aanbiedt die met name bestaan in de opslag en de verzending van die waren.

 

MERKENRECHT


Gevoegde zaken C‑148/21 en C‑184/21

Feiten gezamenlijk beschreven: XYZ is houder van het positiemerk “rode zool” bij schoenen met hoge hakken. De Amazon-groep biedt online diverse waren en diensten te koop aan, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als indirect voor rekening van externe verkopers. Op haar websites publiceert Amazon regelmatig verkoopaanbiedingen voor schoenen met rode zolen die zonder instemming van XYZ in de handel worden gebracht. XYZ heeft vorderingen tot staking ingesteld bij zowel de Brusselse rechters (o.g.v. Benelux-merk) als bij de Luxemburgse arrondissementsrechtbank (o.g.v. Uniemerk) tegen de vennootschappen Amazon Europe Core, Amazon EU en Amazon Services Europe. XYZ werd in eerste aanleg in Brussel in het gelijk gesteld en verder gebruik van het merk werd verboden, op straffe van een dwangsom. Het hof van beroep te Brussel heeft dit vonnis gedeeltelijk herzien en geoordeeld dat alleen de verkoopaanbiedingen met betrekking tot door Amazon verkochte schoenen het voorwerp van stakingsmaatregelen konden uitmaken, aangezien het gebruik in de andere verkoopaanbiedingen alleen aan de externe verkopers kon worden toegerekend. XYZ heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld. De arrondissementsrechtbank in Luxemburg heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld (C-148/21). Op 4 oktober 2019 heeft XYZ op grond van zijn Uniemerk bij de voorzitter van de tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles een vordering ingesteld tot staking van het gebruik van zijn merk, op straffe van dwangsommen, tegen de vennootschappen naar Amerikaans recht Amazon.com, Inc. en Amazon Services, die gezamenlijk de website amazon.com exploiteren, welke zich met name richt op consumenten in de EU.


 

IEPT20221222, HvJEU, Louboutin v Amazon

 

ECLI:EU:C:2022:1016 (C-184/21)
Conclusie A-G