Dwangsommen verbeurd door in 48-uurstermijn zoveel mogelijk friet van de hand te doen

14-08-2023 Print this page
IEPT20230713, Rb Den Haag, McCain v Simplot

Beroep op artikel 611d Rv wordt buiten beschouwing gelaten: de rechtbank (bodemrechter) heeft de 4.10-, 4.12- en 4.27-verplichtingen opgelegd waardoor zij in casu als de voorzieningenrechter de dwangsom niet kan opheffen of verminderen. McCain Foods c.s, althans McCain Europe, heeft in strijd gehandeld met het inbreukverbod: dwangsommen verbeurd. De verbeurde dwangsommen zijn niet verjaard: aannemelijk dat Simplot niet eerder bekend was met de overtredingen van het inbreukverbod uit het 2017 KG vonnis door McCain Foods c.s. Aan de verplichting tot inzake, afgifte en opgave heeft zij eveneens niet voldaan door EY een rapport toe te zenden en inzage te geven in de documentatie: de 4.10-verplichting: er kan niet worden geconstateerd dat Simplot volledig inzicht heeft verkregen in de omvang van het inbreukmakend handelen. De 4.12- en 4.27-verplichtingen: McCain Holland c.s. geeft (wederom) blijk van een onjuiste, te beperkte opvatting van doel en strekking van deze verplichtingen. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid ten aanzien van het 2022 bodemvonnis: Simplot heeft geen enkel nadeel geleden door de wijze waarop McCain Holland c.s. de 5.10-, 4.12- en 4.27-verplichtingen is nagekomen.

 

MODELRECHT


Beiden ondernemingen zijn gespecialiseerd in diepgevroren en houdbare producten, waaronder (bevroren) aardappelproducten. Door Simplot is in 2013 met “SIDEWINDERS” een nieuwe frietlijn geïntroduceerd, gekenmerkt door de gedraaide vorm, geregistreerd als Gemeenschapsmodel. In 2016 heeft McCain eveneens gedraaide friet onder de naarm Rustic Twist geïntroduceerd. In 2017 heeft de voorzieningenrechter (IEPT20170912) inbreukstaking bevolen, bevestigd in hoger beroep (IEPT20190521). In 2022 is dat in bodemvonnis bevestigd (IEPT20220323) McCain vordert verbod op tenuitvoerlegging en opeisen dwangsommen omdat zij volledig heeft voldaan aan het inbreukverbod. De 48-uurstermijn om Simplot te vrijwaren van verdere inbreuk diende ter voorkoming van executiegeschillen. 

 

McCain heeft niet alleen erkend dat het – in vergelijking met (uit)leveringen op andere dagen – om bijzonder hoge aantallen gaat, omdat er (honderd)duizenden kilo's Rustic Fries zijn verkocht en meegegeven aan afnemers. Het 2017 KG vonnis stond haar uitdrukkelijk toe om de 48-uurstermijn te gebruiken om nog zoveel mogelijk Rustic Twists van de hand te doen.

 

Door tot enkele minuten vóór het verstrijken van de 48-uurstermijn Rustic Twists mee te geven ter aflevering aan EU-klanten, niet slechts in strijd met de geest (doel en strekking) van het inbreukverbod gehandeld, maar ook met de letter daarvan. De logistieke afhandeling door een ander, betekent niet dat de verantwoordelijkheid bij het logistieke bedrijf komt te liggen. 

 

De verbeurde dwangsommen zijn niet verjaard, nu volgens 611g lid 3 de verjaring wordt geschorst zolang degene niet bekend zou zijn met het verbeuren. Nu raakte Simplot pas op de hoogte nadat zij Excelsheets ontving van McCain. 

 

Het opgave voor de rekening en verantwoording afleggen is niet voldoende door aan EY opgave te doen en EY inzage te geven in de onderliggen stukken. Bij afwezigheid van de (steeksproefsgewijze) controlemogelijkheid kan niet worden volgehouden dat Simplot volledig inzicht heeft verkregen in de omvang van het inbreukmakend handelen, noch dat zij in staat is gesteld een volledige schadebegroting op te maken.

 

Vorderingen van McCain worden afgewezen.


ECLI:NL:RBDHA:2023:10263

 

IEPT20230713, Rb Den Haag, McCain v Simplot