Conclusie AG: Cassatieberoep over dat 'leiding geven aan' inbreukmakende handelingen geen octrooiinbreuk oplevert, slaagt niet

22-03-2024 Print this page

(Met dank aan Auke-Frank Tadema en Allard van Duijn, Freshfields Bruckhaus Deringer Thijs van Aerde, Houthoff) 
 

In dit kort geding heeft octrooihoudster Novartis verschillende grensoverschrijdende voorzieningen gevorderd jegens Pharmathen Global wegens inbreuk op Europees octrooi EP 2 377 519 B1 (hierna EP 519 of het octrooi), een werkwijzeoctrooi voor de vervaardiging van octreotidemicroacetaatdeeltjes, gebruikt in injectaten voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker.

 

De voorzieningenrechter (IEPT20220719) heeft Pharmathen Global een verbod om onrechtmatig te handelen opgelegd, een (in)direct inbreukverbod in Nederland en de andere landen waarin EP 519 van kracht is en haar geboden derden, waaronder dochter Pharmathen Griekenland, te instrueren octrooi-inbreuk te staken en gestaakt te houden.

 

Het hof (IEPT20221115) heeft het vonnis vernietigd voor zover Pharmathen Global is verboden onrechtmatig te handelen en is geboden Pharmathen Griekenland te instrueren de inbreuk op het Griekse deel van EP 519 te staken, welke vorderingen alsnog zijn afgewezen. Het hof heeft het vonnis voor het overige bekrachtigd, inclusief het octrooi-inbreukverbod, waaronder het hof ook heeft begrepen het leiding geven door Pharmathen Global aan inbreukmakend handelen van Pharmathen Griekenland.

 

In onderdeel 1 van het principale cassatieberoep klaagt Pharmathen Global dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd heeft overtreden en heeft miskend dat ‘leiding geven aan’ inbreukmakende handelingen zelf geen octrooi-inbreuk oplevert. Onderdeel 2 van het principale cassatieberoep richt verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel dat de werkwijze van Pharmathen in het equivalentiebereik inbreuk maakt.

 

"Het gewraakte ‘leiding geven’ behelst volgens mij hier dan ook geen zelfstandig dragende extra legem uitbreiding van voorbehouden handelingen, zodat die hele kwestie hier, in dit kort geding, kan blijven rusten. Anders gezegd: wat er verder zij van dat leiding geven, het in het verkeer brengen of aanbieden of dreigen daarmee door Pharmathen Global levert hier al voorbehouden handelingen op die een octrooi-inbreukverbod in kort geding rechtvaardigen."

 

Ik zie de klachten van het principaal cassatieberoep niet slagen, zodat niet behoeft te worden toegekomen aan het voorwaardelijk ingestelde incidentele cassatieberoep. Dat bespreek ik niettemin (kort) inhoudelijk.

 

Kopie van oorspronkelijke Conclusie AG

Binnenkort te vinden via: ECLI:NL:PHR:2024:328