Franchising

Print this page

Hoge Raad

IEPT20170224, HR, Street One

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO). Ten overvloede wordt in kader van incidenteel beroep overwogen dat indien aan beoogd franchisenemer een rapport dat fouten bevat wordt verstrekt - ook zonder dat de franchisegever weet heeft van die fouten - sprake kan zijn van onzorgvuldig handelen: Paalman/Lampenier-arrest  - dat vereist dat franchisegever weet van fouten - ziet op situatie dat opstellen rapport is uitbesteed, indien rapport is opgesteld door franchisegever zelf, is sprake van onzorgvuldig handelen indien zijn onzorgvuldigheid heeft geleid tot de fouten. 

 

Gerechtshoven

IEPT20180515, Hof Amsterdam, Delifrance

Appellante heeft niet bewezen dat zij bij aangaan van huurovereenkomst en franchiseovereenkomst niet op de hoogte was dat net buiten overeengekomen beschermingsgebied andere broodjeszaak met dezelfde formule zou worden geopend.

 

IEPT20180403, Hof Arnhem-Leeuwarden, Bruna

In artikel 6 franchiseovereenkomst (FO) opgenomen beperking van zakelijke mogelijkheden van [geïntimeerden] ziet op gebruik know how, reputatie en identiteit Bruna-formule in lokaliteiten [geïntimeerden]. Artikel 6 FO overtreden door [geïntimeerden]: in winkelruimte waarin hij gedurende contractperiode werkzaam was onder de Bruna-vlag ingewerkt personeel aan The Read Shop beschikbaar gesteld, [geïntimeerden] heeft het voor The Read Shop mogelijk gemaakt om zich te vestigen in de winkelruimte, die pal daarvóór in gebruik was als Bruna-winkel, vestiging van Music & Gifts (van [geïntimeerden])achterin diezelfde winkelruimte trekt klanten voor The Read Shop en bevordert daarom exploitatie en omzet The Read Shop. Hof kan in kort geding niet beslissen over vraag of [geïntimeerden] zich voldoende van The Read Shop onderscheidt: nadere bewijslevering nodig. Exploitatie Music & Gifts levert geen verboden concurrentie op: deze activiteit van [geïntimeerden] is door beide partijen buiten franchising gehouden, Bruna heeft niet onderbouwd door Music & Gifts noemenswaardig nadeel te ondervinden, terwijl niet is weersproken dat [geïntimeerden] wel nadeel lijdt indien hij moet stoppen met Music & Gifts.

 

IEPT20160112, Hof Den Haag, J&P Consultants v Olympia Nederland
J&P mocht begrip “kostprijs”  opvatten als de werkelijke kosten die Olympia voor bij haar in dienst zijnde uitzendkracht heeft moeten maken. Ook indien J&P had moeten begrijpen dat bepaalde kosten bij wijze van voorziening in rekening werden gebracht mochten deze niet structureel hoger zijn dan werkelijke kostprijs. Schending franchiseovereenkomst: te hoge en dus geen reële voorzieningen voor bepaalde kostprijselementen in rekening gebracht, welke niet onder begrip kostprijs vallen.

 

IEPT20150908, Hof Arnhem-Leeuwarden, Super de Boer

Onderhuurovereenkomst bevat bepaling dat een toerekenbare tekortkoming in samenwerkingsovereenkomst geldt als tekortkoming in huurovereenkomst. Geen tekortkoming samenwerkingsovereenkomst door niet accepteren aangeboden Jumboformule: geen contractuele of buitencontractuele verplichtingen om over te gaan op formule. Wel tekortkoming samenwerkingsovereenkomst door fraude franchisenemer, hetgeen ontbinding onderhuurovereenkomst rechtvaardigt.

 

IEPT20150609, Hof Den Haag, Street One

Franchiseovereenkomsten vernietigd wegens dwaling: omzetprognoses gebaseerd op onjuiste of onvolledige uitgangspunten nu negatieve marktruimte niet is meegenomen, onvoldoende gemotiveerd betwist dat franchisenemer overeenkomsten niet onder zelfde voorwaarden zou hebben gesloten indien hij hiervan op de hoogte was geweest. Handelen franchisegever Street One deels onrechtmatig: verwijtbaar dat Street One prognose niet heeft bijgesteld toen bleek dat winkeloppervlak kleiner bleek dan voorzien, onvoldoende onderbouwd dat Street One verwijt valt te maken met betrekking tot de negatieve marktruimte.

 

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Vereniging C1000 v Jumbo
Vereniging C1000 geen rechtmatig belang bij inzage in overeenkomst tussen Jumbo en Ahold over verkoop onroerende zaken: raken franchisenemer en Vereniging C1000 niet en geen aanwijzingen voor terugkeerrecht naar oude formule. Vorderingen aangekleed met speculaties, waardoor sprake is van fishing expedition. Geen inzage in andere afspraken dan die betrekking hebben op verkoop onroerende zaken: onvoldoende onderbouwd.

 

Rechtbanken

 

IEPT20180321, Rb Overijssel, Mooi

Vordering Mooi tot nakoming van de schriftelijke “franchiseovereenkomsten” afgewezen: Mooi onvoldoende onderbouwd dat de niet door A ondertekende 30 pagina’s tellende schriftelijke “franchiseovereenkomst” tussen partijen van kracht zijn geworden. A niet gerechtvaardigd de mondelinge franchiseovereenkomst te ontbinden: A onvoldoende onderbouwd dat Mooi tekortgeschoten is jegens A. Geen verbod op zonder toestemming van Mooi te stoppen met exploitatie van de vestigingen, over te dragen een derde of een samenwerking aan te gaan met concurrent: noch van concurrent- of relatiebeding gebleken noch sprake van stelselmatig en substantieel afbreken van duurzaam bedrijfsdebiet. Voorschot schadevergoeding tot € 56.765,11 toegewezen: A heeft erkend geen fee’s te hebben betaald en haar buitengerechtelijke ontbinding heeft naar het oordeel in dit kort geding geen doel getroffen.

 

IEPT20180318, Rb Rotterdam, Plimsoll v Semath

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid [gedaagde sub 2] naast Semath voor openstaand bedrag (€ 31.140,45) op grond van franchiseovereenkomst: letterlijke tekst overeenkomst niet eenduidig, enerzijds had [gedaagde sub 2] indien hij op geen enkele wijze financieel verantwoordelijk wenste te zijn bij financiële bepaling om uitzondering op gezamenlijke partijaanduiding moeten vragen, anderzijds had Plimsoll indien gewenst expliciet hoofdelijke (financiële) aansprakelijkheid moeten opnemen in de franchiseovereenkomst. Gedaagden bij helfte voor het bedrag aansprakelijk gehouden.

 

IEPT20180321, Rb Midden-Nederland, Hypotheekshop

Ondanks dat in strijd met verplichtingen franchiseovereenkomst is gehandeld geen boetes verbeurd: Hypotheekshop heeft niet krachtens franchiseovereenkomst vereiste sommatiebrief gestuurd. Door Hypotheekshop op grond van franchiseovereenkomst gevorderde bedrag van € 56.166 verkeerd berekend: € 9.567,47 in mindering gebracht. Gedaagde heeft nog recht op € 2.457,66 aan provisiegelden. Geldvordering Hypotheekshop toegewezen voor bedrag van € 44.140,87 (€ 56.166 - € 9.567,47 - € 2.457,66).

 

IEPT20180314, Rb Midden-Nederland, Size Zero

Beroep op dwaling bij aangaan franchiseovereenkomst verworpen: (vermeende) omzetprognose niet onjuist, franchisenemer kon er niet gerechtvaardigd op vertrouwen deze omzet ongeacht openingstijden en verkoopvaardigheden te behalen.

 

IEPT20171117, Rb Noord-Holland, Vereniging van Etos Franchisenemers v Etos

Partijen hebben afspraken gemaakt over stopzetting c.q. opschorting Etos “Eigen Merk”-producten bij Albert Heijn. Verantwoordelijkheid goed franchisegever: Etos had rekening moeten houden met de kenbare belangen van haar franchisenemer en haar plannen ondubbelzinnig duidelijk moeten maken. Ook Albert Heijn handelt ook in strijd met gemaakte afspraak, Ahold geen partij bij afspraak: Directies Etos en Albert Heijn hebben gezamenlijk besloten uitrol stop te zetten. Zelfs indien Ethos als merkhouder geheel onverplicht heeft besloten de producten niet uit te rollen bij Albert Heijn is zij aan die afspraken gebonden: zij heeft zelf ervoor gekozen de afspraak te maken. Beroep op belang van Etos en Albert Heijn bij verkoop “Care”- producten faalt: schade is direct gevolg van keuze om ondanks de afspraak de uitrol onder andere naam doorgang te laten vinden. Etos en Albert Heijn tot week 8 verboden om de Etos “Eigen Merk”-artikelen, al dan niet onder naam “Care” daadwerkelijk in supermarkten te koop aan te bieden.

 

IEPT20170905, Rb Gelderland, Bruna

Gedaagde partij niet in strijd met het in de franchiseovereenkomst bepaalde concurrentiebeding gehandeld: gedaagde niet in strijd met franchiseovereenkomst betrokken bij concurrent in oorspronkelijke winkelruimte Bruna en niet aannemelijk dat het bedrijf van gedaagde Bruna concurrentie aandoet met hetzelfde assortiment als waarvoor Bruna ten tijde van de franchising toestemming voor verkoop had gegeven.

 

IEPT20170331, Rb Rotterdam, Bram Ladage

Franchiseovereenkomst op onjuiste gronden opgezegd: nastreven uniformiteit franchisecontracten op zichzelf geen rechtvaardiging voor opzegging, onvoldoende onderbouwd dat verouderde tekst voor grote problemen heeft gezorgd en gedrag franchisenemer rechtvaardigt niet de conclusie dat vruchtbare samenwerking is uitgesloten.

 

IEPT20170324, Rb Amsterdam, Helftheuvel v Intertoys

Helftheuvel ontvankelijk ondanks bepaling franchiseovereenkomst dat zij moet meewerken aan minnelijke regeling: gevorderde verbod op grond van schending franchiseovereenkomst kan niet door dergelijke bepaling worden geblokkeerd. Niet aannemelijk dat Helftheuvel nog belang heeft bij verbod om Bart Smit-winkels tot Intertoys winkels om te bouwen in licht van uitspraak Vzgr tegen andere franchisenemer en toezeggingen Intertoys. Gevorderde veroordeling om in overleg te treden over het ombouwen Bart Smit-winkels in exclusieve gebied Helftheuvel naar Intertoys winkels afgewezen: Intertoys gehouden franchiseovereenkomst na te komen en onvoldoende onderbouwd dat er omstandigheden zijn die ertoe leiden dat de ombouw naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden geweigerd.

 

IEPT20161116, Rb Noord-Holland, Albert Heijn Franchising

Principe van eerlijk delen is geen zelfstandige grondslag voor vorderingen franchisenemers Albert Heijn: franchiserelatie is relatie tussen zelfstandige ondernemingen die voor eigen rekening en risico handelen.

 

IEPT20160909, Rb Gelderland, Franchise Garagebedrijf
Inbreuk op exclusiviteitsbeding franchiseovereenkomst door ook overeenkomst met [bedrijf] te sluiten die gevestigd is binnen straal van 5 km van eiseres. Gedaagde moet franchiseovereenkomst met [bedrijf] staken.

IEPT20160608, Rb Overijssel, Speeleiland Tholen v Otto Simon
Sprake van franchisingovereenkomst: voldoet volledig aan definitie uit EG-verordening 4087/88. Verstrekte documenten terecht als omzetprognoses aangemerkt. Onbetwist dat omzet [X] veel lager is uitgevallen dan prognoses Otto Simon. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over wenselijkheid deskundigenbericht over te behalen omzetten door [X].


IEPT20160329, Rb Midden-Nederland, WGTF v DGTF

WGTF niet aangetoond rechthebbende te zijn op in geding zijnde merkenrechten. Tussen [B] (van WGTF) en [V] (van DGTF) gesloten franchiseovereenkomst niet geëindigd: geen rechtsgeldige beëindiging door [B] en geen rechtsverwerking door gebrek aan bijzondere omstandigheden. Verbod WGTF om namen ‘World/Dutch Golf Teachers Federation’ te gebruiken in Benelux zolang franchiseovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd. Verbod WGTF Benelux en [H] om NAW-gegevens DGTF te gebruiken


IEPT20160316, Rb Noord-Holland, Top1Toys Weert v Otto Simon

Samenwerkingsovereenkomsten tussen [eisers] en Otto Simon te kwalificeren als franchiseovereenkomsten. Otto Simon niet aansprakelijk wegens verstrekte exploitatiebegrotingen: geen verplichting tot overlegging begrotingen en sprake van een voorbehoud bij de prognoses en onvoldoende onderbouwd dat begrotingen ernstige fouten bevatten waarover Otto Simon eisers niet heeft geïnformeerd Beroep op exoneratiebeding door Otto Simon niet in strijd met redelijkheid en billijkheid: geen opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld. Geen schending zorgplicht Otto Simon om advies en bijstand te verlenen: van [eisers] had mogen worden verwacht dat hij concreet om hulp had gevraagd.

IEPT20160309, Rb Gelderland, ERA v Houvast

Niet onderbouwd dat ook slagzinnen onder de te beschermen IE-rechten van ERA vallen. Handelsnaamgebruik “ERA” door Houvast na einde franchiseovereenkomst onvoldoende onderbouwd. Merkinbreuk door ERA merken na einde franchiseovereenkomst te blijven gebruiken t/m oktober 2014. Inbreukverbod voor de toekomst, ondanks dat thans geen gebruik van ERA merken lijkt te worden gemaakt: gelet op moeizame houding Houvast in periode na beëindiging franchiseovereenkomst en omdat Houvast geen bezwaar tegen verbod heeft. Schadevergoeding van € 1.250 per maand aan gederfde licentievergoeding voor periode van 9 maanden: € 11.250. 1019h Rv proceskostenveroordeling afgewezen: proceskosten niet begroot en onderbouwd door ERA en ERA mag deze niet alsnog begroten en specificeren: had zij binnen zelfde termijn die geldt voor indienen laatste producties moeten doen.

 

IEPT20160106, Rb Oost-Brabant, Jumbo

Franchiseovereenkomsten rechtsgeldig opgezegd: prijsvergelijkende advertentie van Jumbo Bladel is een toerekenbare tekortkoming, gedaagden hebben jarenlang zonder melding extra emballage opgenomen en gedaagden hebben zich niet aan de regels voor vleesetikettering gehouden. Concurrentiebeding niet in strijd met redelijkheid en billijkheid ex artikel 2:248 lid 2 BW: niet aannemelijk dat gedaagden zich niet zouden hebben gerealiseerd waar zij voor tekenden.

 

IEPT20151113, Rb Overijssel, Bruna
Niet aannemelijk geworden dat Bruna toerekenbaar is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht voor [gedaagden]. Rechtsgeldige opzegging franchiseovereenkomst: toerekenbare tekortkoming [gedaagden] wegens betalingsachterstand van € 208.889. Spoedeisend belang Bruna wegens betalingsachterstanden, belemmering exploitatie pand door Bruna en reputatieschade wegens uitgedund en verouderd assortiment.

 

IEPT20151021, Rb Noord-Holland, Tot Straks
Geen beroep op dwaling en geen ontbinding op grond van tekortschieten in franchiseovereenkomst: teksten in e-mails moeten worden gezien in licht van promotionele activiteiten en niet als garantie of prognose voor behalen van bepaalde omzet

 

IEPT20151014, Rb Gelderland, Yarden v De Passage
Geen boetes verbeurd door [gedaagde] door schending niet-concurrentiebeding: niet in persoon gebonden aan franchiseovereenkomst. [gedaagde] heeft wel onrechtmatig gehandeld door in strijd met franchiseovereenkomst te bewerkstelligen dat geen concurrentiebeding in haar arbeidsovereenkomst werd opgenomen en vervolgens met Yarden te concurreren. [gedaagde] heeft ook onrechtmatig gehandeld door in strijd met geheimhoudingsverplichting van Passage-vennootschappen te handelen. Passage-vennootschappen hebben € 123.000 boete verbeurd wegens schending franchiseovereenkomst en blijven gebruiken (handels)naam en beeldmerk Yarden na beëindigen franchiseovereenkomst.

IEPT20150909, Rb Noord-Nederland, Op is Op

Franchiseovereenkomst brengt met zich mee dat marktconform moet worden geleverd: schending van overeenkomst als dit niet het geval is. Onvoldoende gemotiveerd waarom gehanteerde prijzen niet marktconform waren. Geen schending andere verplichtingen uit franchise-overeenkomst: onderbouwing hiervan onbegrijpelijk.  

 

IEPT20150902, Rb Den Haag, Street One

Gebruik domeinnaam streetone.nl is aan te merken als 'gebruik merknaam Street One' als bedoeld in de POS-overeenkomsten. Domeinnaam streetone.nl stemt in grote mate overeen met Gemeenschaps-woord/beeldmerk STREET ONE. X dient in ieder geval na beëindiging van de POS-overeenkomsten het gebruik van de domeinnaam streetone.nl te staken. Geen sprake van uitputting merkrecht: onvoldoende onderbouwd op welke grond de domeinnaam aan hem toe zou komen. Geen sprake van uitputting merkenrecht: opnieuw gebruiken domeinnaam levert merkgebruik op en kan indruk wekken van commerciële band met Street One. Geen afgifte vaststellingsovereenkomst op grond van art. 843a Rv: geen rechtmatig belang. Artikel 1019h Rv van toepassing: zaak gaat over het verweer tegen handhavend optreden door merkhouder. Onvoldoende gemotiveerd waarom de gevorderde kosten redelijk zouden zijn: aansluiting Indicatietarieven in IE-zaken.

IEPT20150624, Rb Noord-Nederland, Time Out
Opzegging franchiseovereenkomst door Time Out onrechtmatig: geen opzegtermijn in acht genomen en opzegtermijn had zodanig moeten zijn dat winkeliers mogelijkheid hadden om hun bedrijf op andere wijze in te richten.

IEPT20150506, Rb Gelderland, DA v In de Gaper

DA kan geen rechten ontlenen aan non-concurrentiebeding na beëindiging overeenkomst: geen nawerking. Voorbereidende activiteiten voor voortzetting onderneming onder De Stadsdrogist/Perfumerie-formule niet in strijd met non-concurrentiebeding: geen concurrerende activiteiten. Inkoop bij derde-leverancier niet in strijd met non-concurrentiebeding: noodzakelijk ter voorkoming van schade nu DA leveranties aan In de Gaper had beperkt. Onvoldoende onderbouwd dat persbericht in strijd is met non-concurrentiebeding en afbreuk doet aan imago DA.


IEPT20150409, Rb Amsterdam, Luizenkliniek v Hoofdluisvrij

Verweer dat franchiseovereenkomst niet geldig is ontbonden doet niet af aan van kracht blijven non-concurrentiebeding. Non-concurrentiebeding niet in strijd met mededingingsrecht en Groepsvrijstelling: Groepsvrijstelling niet van toepassing. Gedaagde heeft concurrentiebeding geschonden door onderneming onder andere naam voort te zetten.

IEPT20150327, Rb Den Haag, Groei-en

Vorderingen tot nakoming franchiseovereenkomst afgewezen: partijen zijn niet langer voornemens uitvoering aan franchising overeenkomst te geven. Vorderingen op grond van concurrentiebeding afgewezen: nader onderzoek nodig waar in kort geding geen plaats voor is. Voldoende aannemelijk dat [A] geen gebruik meer maakt van IE-rechten van Impulsus.

 

IEPT20140923, Rb Oost-Brabant, Vereniging C1000 v Jumbo
Franchisenemers C1000 geen rechtmatig belang bij inzage in afspraken over overgang C1000 verhuurrechten van Jumbo naar Ahold: geen toegevoegde waarde, want rechtsverhouding met verhuurder niet gewijzigd. Geen rechtmatig belang bij inzage in andere afspraken dan welke betrekking hadden op verhuurrechten: gaat reikwijdte 843a Rv te buiten en zwaarwegend belang Jumbo en Ahold bij bescherming bedrijfsgevoelige informatie.

IEPT20140619, Rb Gelderland, Coöperatieve Drogisten-Associatie v DA

DA heeft wanprestatie gepleegd door in strijd met mantelovereenkomst nieuwe formule te ontwikkelen, waarbij gebruik is gemaakt van DA-merk. Kort geding geschorst wegens verplichting uit mantelovereenkomst om eerst mediation te beproeven: partijen staan met rug tegen de muur en moeten met elkaar spreken.

 

IEPT20130417, Rb Rotterdam, De Scheidingsmakelaar
Geen boetes verbeurd: gedaagde heeft verplichtingen franchiseovereenkomst afgekocht en vaststellingsovereenkomst bevat geen boetebeding.Gevorderde verbod op gebruik handelsnaam De Scheidingsmakelaar, modellen en knowhow op grond van vaststellingsovereenkomst toegewezen 

 

IEPT20120919, Rb Den Haag, Street One

Geen aansprakelijkheid Street One voor onjuiste prognoses. Geen tekortschieten Street One in zorgplicht. Onrechtmatig registreren domeinnaam en lanceren website door [A]. rechtmatige ontbinding franchiseovereenkomst

 

IEPT20120106, Rb Den Haag, Modehandel
Bevel tot nakoming aan franchisegever: integrale nakoming van de franchiseovereenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van bestelde producten. Kwalificatie als franchiseovereenkomst. Vernietiging franchiseovereenkomst door franchisenemer mogelijk bij fouten in financiële rapporten

 

IEPT20110607, Rb Amsterdam, Bagels & Beans

Ontbinding franchiseovereenkomst wegens verzuim: niet voldoen aan hygiëne-eisen en tot tweemaal toe verhinderen hernieuwde inspectie. Spoedeisend belang: Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de vordering die voortvloeit uit de ontbinding van de franchiseovereenkomst. Bovendien is aannemelijk dat Bagels & Beans grote (reputatie)schade zou kunnen lijden als één van haar franchisenemers niet goed zou scoren op het gebied van de hygiëne.

 

IEPT20110217, Rb Den Haag, Sunday’s

Beëindiging franchiseovereenkomst. Gebonden aan Non-concurrentiebeding: X gebonden aan het door haar overeengekomen nonconcurrentiebeding. Dat is in tijd (1 jaar na beeindiging) en plaats (uitsluitend de betreffende vestiging, het pand, zelf) beperkt. Belang bij inbreukverbod: Nu X geen onvoorwaardelijke met boete versterkte onthoudingsverklaring heeft willen tekenen, bestaat voldoende belang bij een inbreukverbod op de door Sunday's ingeroepen intellectuele eigendomsrechten voor zover die samenhangen met de uitoefening van de franchise, althans zoals in het dictum verwoord.

 

IEPT20090415, Rb Utrecht, Run2day

Geen schending non-concurrentiebeding door ex-franchisenemer: De rechtbank constateert dat de bepaling een jaar na beëindiging concurrentie beoogt te voorkomen met een lid van het franchisenet in een gebied op een redelijke afstand (een straal van 3 kilometer) van de vestigingslocatie. Door [gedaagde] is terecht betoogd dat in het onderhavige geval hiervan geen sprake is nu er zich geen andere Run2Day-winkel in het gebied bevindt. 

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca cs 

Franchising: 12 maanden redelijke opzegtermijn. Auteursrechtelijke vorderingen afgewezen bij gebreke van overdracht auteursrecht of procesvolmacht. Geen contractuele boetes verbeurd en geen licentievergoeding verschuldigd

 

IEPT20080507, Rb Utrecht, Glassconnect v Auto R.A.S.

Vernietiging franchiseovereenkomst wegens dwaling

 

IEPT20070315, Rb den Haag, Cartridge World v Cartridge Corner

Mogelijk dwaling of bedrog bij aangaan franchiseovereenkomst - Cartridge Corner stemt niet overeen met merk Cartrigde World

 

IEPT20070222, Rb Alkmaar, Cartridge World v Cartridge City

Franchisegever dient juiste prognoses te geven - Geen belang bij bevel nu toekomstige inbreuken niet aannemelijk zijn

 

IEPT20070220, Rb Zutphen, Cartridge World

Gevaar voor verwarring tussen handelsnaam Cartridge Point en merken en handelsnaam Cartridge World - bevel tot verwijdering kenmerken franchiseorganisatie Cartridge World